[Aktualizacja] UKE dostanie 6 mln zł na usprawnienie platformy usług elektronicznych

Aktualizacja 19.01.2022

CPPC poinformowało, że porozumienie o dofinansowanie projektu „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” zostało z beneficjentem podpisane.

---

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosku o dofinansowanie (w trybie pozakonkursowym) w ramach 2. osi POPC „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Projektem wybranym do dofinansowania będzie  „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Łączna wartość przyznanego dofinansowania to 6 mln  zł.

Za tę kwotę UKE planuje usprawnić i scyfryzować procesy back-office. Regulator ma już wprawdzie swą  Platformę Usług Elektronicznych (PUE), którą  uruchomił  w wyniku realizacji unijnego projektu ze środków POIG. Jednak na  przestrzeni ostatnich 8 lat użytkowania PUE, UKE zidentyfikował obszary, które wymagają usprawnień.

UKE samokrytycznie ocenia, że PUE (w obecnej wersji) nie jest dostosowana do bieżących standardów i potrzeb jej użytkowników.

Zidentyfikowanymi przez obszarami problemowymi są kwestie związane z:

  • brakiem narzędzi pozwalających na gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji pozostającej w gestii UKE,
  • brakiem narzędzia pozwalającego na elastyczne i szybkie tworzenie formularzy udostępnianych na PUE,
  • brakiem narzędzi do automatycznego i bezspornego potwierdzania stanu faktycznego dokonanych czynności i przepływu informacji między UKE a odbiorcami usług,
  • niewystarczającą wydajnością, stabilnością i niezawodnością PUE, szczególnie przy wzmożonym ruchu sieciowym w okresach sprawozdawczych,
  • niewystarczającym poziomem udostępnienia danych między systemami wewnętrznymi UKE oraz odbiorcami zewnętrznymi,
  • utrudnionym korzystaniem z platformy ze względu na nieintuicyjny interfejs użytkownika, czy przestarzały system logowania.

UKE liczy, że rozbudowa PUE pozwoli rozwiązać powyższe problemy. Urząd zakłada, że projekt uda się zrealizować do listopada 2023 r. Za duże ryzyko w projekcie uważa możliwość przedłużania procedur zamówień publicznych oraz przekroczenie zakładanego poziomu nakładów inwestycyjnych.