UKE interweniuje w spółdzielni w Wyszkowie w sprawie Multimediów

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Multimedia Polska do kilkudziesięciu nieruchomości i budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie, w celu umożliwienia operatorowi korzystania ze swojej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Multimedia jest właścicielem znajdującej się tam od kilkunastu lat, bo wykonała ją na podstawie umowy ze spółdzielnią z 2003 r. Jednak została ona wypowiedziana w 2014 r. przez Multimedia Polska Infrastruktura, której wówczas w tym czasie przysługiwał tytuł prawny do wybudowanej sieci. Na skutek wypowiedzenia (Multimedia nie chciała płacić za dostęp spółdzielni, bo w świetle megaustawy taki dostęp jest nieodpłatny) umowa uległa rozwiązaniu. Pomimo występowania przez poprzednika prawnego Multimedia Polska (spółkę Multimedia Polska Infrastruktura) z inicjatywą zawarcia nowej umowy obejmującej swym zakresem dostęp do nieruchomości i budynków, do zawarcia takiej umowy nie doszło.

W tej sytuacji Multimedia Polska zwróciła się o interwencję do UKE.

Spółdzielnia utrzymywała, że korzystanie przez operatora z jej nieruchomości w Wyszkowie jest ze względu na wygaśnięcie umowy regulującej tę kwestię, pozbawione podstaw prawnych. Przekonywała też, że ponieważ Multimedia ma tam sieć, za pomocą której świadczy bez żadnych przeszkód ze strony spółdzielni, usługi telekomunikacyjne w budynkach, wzajemne ich relacje na gruncie prawa cywilnego (kwestia pozyskania tytułu prawnego oraz związanej z nim ewentualnej odpłatności) pozostają w gestii sądu powszechnego, do którego każda ze stron może skierować stosowne żądanie.

Spółdzielnia argumentowała, że powyższy pogląd zgodny jest z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych. UKE wskazał, że tego typu orzeczenia w sądach zapadały przy uwzględnieniu istniejącego uprzednio stanu prawnego, tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie, w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma art. 30 megaustawy. Dlatego nieuzasadnione jest twierdzenie spółdzielni, że „ustawa szerokopasmowa nie stwarza podstaw do wydania w takim przypadku decyzji zastępującej umowę stron. Podmiotem właściwym do rozpoznania tego typu spraw jest wyłącznie sąd powszechny (…)”.

Spółdzielnia w swoim piśmie podnosiła również, że skierowane do niej przez Multimedia wniosek o zawarcie umowy nie zawierał wykazu budynków nim objętych, co w jej ocenie nadawało mu de facto charakter blankietowy. Wobec tego należy uznać, że wniosek był niezupełny, a przez to wadliwy w stopniu, który nie pozwalał ani na uznanie go za wniosek, w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju, ani na rzeczowe ustosunkowanie się do niego przez spółdzielnię.

UKE odrzucił tę argumentację wskazując, że treść pisma operatora stanowiąca wniosek o zawarcie umowy dostępu w jasny sposób precyzowała zakres żądania, tj. „zawarcie umowy o korzystanie z nieruchomości położonych w Wyszkowie i posadowionych na nich budynków stanowiących własność i administrowanych przez spółdzielnię, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach”.  I dalej w uzasadnieniu wniosku Multimedia wskazywała, ze posadowiona jest tam infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca jej własność umieszczona tam na podstawie umowy z 2003 r. ze spółdzielnią. We wniosku Multimedia wskazywała też, na zmiany stanu prawnego wprowadzonego ustawą o wspieraniu rozwoju wskazując, że korzystanie przez nią z nieruchomości objętych wnioskiem jest nieodpłatne. W odpowiedzi na tak sformułowany wniosek, spółdzielnia nie podniosła zaś wówczas kwestii braku jasności co do zakresu żądania i nie wniosła o doprecyzowanie wniosku poprzez przedstawienie wykazu budynków nim objętych.

Zgodnie z projektem decyzji Multimedia Polska jest uprawniona do:

  1. utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,
  2. wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynków.