UKE: kalkulacje T-Mobile, że wybuduje sieć taniej niż wydzierżawi nie mają znaczenia

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, w tym do budynku posadowionego na nieruchomości. Na nieruchomości posadowiony jest budynek biurowy, należący do firmy Agpol.

T-Mobile wystąpił do Agpolu wnioskiem o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynku w celu zapewnienia telekomunikacji w sierpnia 2019 r. Pozostało ono bez odpowiedzi. W tej sytuacji operator w marcu 2020 r. skierował sprawę do UKE/

T-Mobile chciał, by umożliwić mu wykorzystywanie istniejącej i należącej do Agpolu instalacji telekomunikacyjnej, planował doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku oraz wykonanie światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz.

Agpol twierdził w postępowaniu, że wniosek T-Mobile do UKE był przedwczesny, albowiem został złożony w czasie, kiedy nie upłynął jeszcze termin na zajęcia stanowiska przez niego. Wskazywał na pisma od operatora, które otrzymał na początku marca tego roku.

Ze stanowiskiem Agpolu dotyczącym przedwczesności wniosku nie zgodził się operator. Ten punkt widzenia podzielił UKE.

Regulator w trakcie postępowania ustalił też, że w budynku znajdują się światłowodowe instalacje telekomunikacyjne pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, należące do Orange Polska i ATM. Zgodnie zaś oświadczeniami tych firm mogą być wykorzystane przez T-Mobile. W ocenie UKE spełniają one zapotrzebowanie T-Mobile w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych.

UKE ustalił też, że w budynku nie ma instalacji telekomunikacyjnych stanowiących własność Agpolu.

T-Mobile argumentował, że regulator nie ma racji, bowiem fakt istnienia w budynku infrastruktury telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nie powinien wpływać na realizację podstawowego obowiązku właściciela budynku tzn. „uwolnienie" infrastruktury telekomunikacyjnej budynku, będącej jego własnością, poprzez umożliwienie do niej dostępu. Zdaniem operatora „w przypadku, gdy cena dzierżawy istniejącej instalacji telekomunikacyjna od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w danym okresie jest wyższa od kosztu wybudowania instalacji telekomunikacyjnej w budynku, wówczas należy uznać, iż istniejąca instalacja telekomunikacyjna nie spełnia oczekiwania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego żądającego dostępu. Jest to wówczas podstawa do wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku przez wnioskującego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w budynku”.

UKE nie przychylił się do tej argumentacji. W ocenie UKE uzależnienie obowiązków udostępniającego jedynie od kalkulacji zakładanej opłacalności inwestycji oznaczałoby całkowicie jednostronne, podyktowane wyłącznie interesem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego kształtowanie jego sytuacji prawnej. Według regulatora nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że większa opłacalność wykonania przez operatora własnej instalacji telekomunikacyjnej budynku niż skorzystanie z dostępnych tam instalacji świadczy o tym, iż istniejące instalacje telekomunikacyjne są niedostępne.

Zgodnie z projektem decyzji T-Mobile jest uprawniony do:

  1. wykonania światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt zakłada również odmowę wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku.