REKLAMA

UKE: kary pieniężne mobilizują operatorów do składania sprawozdań w terminie

Urząd Komunikacji Elektronicznej podliczył, że w 2020 r.  prowadził i zakończył 554 postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Postępowania te miały z reguły dyscyplinować operatorów do przestrzegania podstawowych obowiązków wynikających z ustawy Pt oraz megaustawy, w tym obowiązków sprawozdawczych. 436 z tych spraw zakończyło się nałożeniem kary, 81  umorzeniem, a 47 – odstąpieniem do kary.

Jak podkreśla UKE, blisko 92 proc. stwierdzonych naruszeń dotyczyła nieprzekazania w terminie sprawozdań dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych, a także informacji w SIIS o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i świadczonych usługach telekomunikacyjnych.

W ocenie regulatora systematyczne nakładanie kar za naruszenie obowiązków sprawozdawczych powoduje wzrost liczby podmiotów przekazujących dane w terminie i jednocześnie spadek liczby podmiotów dokonujących naruszeń (o kilkaset rocznie).

Do najważniejszych postępowań zakończonych w 2020 r. UKE zalicza sprawy w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej wobec: 

PGE Dystrybucja – kara w wysokości 200 tys. zł za niewypełnienie warunków wynikających z decyzji Prezesa UKE z 16 maja 2018 r., poprzez nieudostępnienie operatorowi, w sposób zgodny z warunkami określonymi w decyzji, znajdującej się w posiadaniu PGE Dystrybucja dokumentacji technicznej słupów energetycznych,

Twoja Telekomunikacja – kara w wysokości 64 tys. za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów lub użytkowników końcowych na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, 

Netia – kara w wysokości 1,5 mln zł za niewypełnienie obowiązku przekazania Prezesowi UKE informacji, niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków, tj. podejmowania interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, poprzez nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie Prezesa UKE.