REKLAMA

UKE musiał pomóc UPC ustawić mało elastycznego dewelopera w Szczecinie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szarotki na działkach nr 10/3, 10/4 i 10/5, obręb ewidencyjny 28 Szczecin Śródmieście, w tym do wznoszonego lub posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

Inwestycję budowlaną  „Odrzańskie Bulvary” prowadzi tam spółka Unlimitted z Wrocławia. Ma tam powstać wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami i garażami.  

Operator w listopadzie  2021 r. zwrócił się do dewelopera z wnioskiem o  zawarcie umowy o dostępie
do nieruchomości i budynku wraz z projektem umowy. Strony nie doszły do porozumienia i w marcu 2022 r. UPC skierowała sprawę do UKE.

Operator wnioskował o możliwość:

  • doprowadzenia własnego przyłącza światłowodowego do budynku oraz jego późniejszej eksploatacji i konserwacji oraz możliwości wykorzystania punktu styku w budynku,
  • zapewnienie mu  możliwości wykorzystania istniejącej instalacji wewnątrzbudynkowej od punktu styku do zakończeń w lokalach,
  • dostępu do nieruchomości i budynku.

Deweloper odpowiedział, że nie kwestionuje możliwości udzielenia UPC dostępu, lecz „(…) wszczęcie przedmiotowego postępowania jest pozbawione podstaw prawnych i faktycznych gdyż ustalenie warunków powinno się odbywać w drodze negocjacji”. Informował również, że budynek będzie wyposażony w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną zgodną z odpowiednimi  przepisami prawa, Podkreślił też, że „z uwagi na wielkość realizowanej inwestycji, założony harmonogram robót, mnogość podmiotów realizujących powierzone zakresy robót oraz skomplikowanie realizowanego zadania, bezwzględnie należy określić szczególne warunki dostępu, których propozycję omawiano na negocjacjach i które w ostatecznej formie zostały określone we wzorze umowy o dostęp”. Jego zdaniem w warunkach umowy z UPC należy również zaznaczyć, iż każdy podmiot wykonujący prace na niniejszej inwestycji zobowiązany został do przestrzegania szczególnych warunków realizacji.  

UPC potwierdził, że negocjacje z deweloperem miały miejsce, ale ze względu na jego żądania
i brak jego zgody na jakiekolwiek inne rozwiązania kompromisowe, zakończyły się fiaskiem. 

W tej sytuacji określił warunki dostępu, mając na względzie to, że decyzja zastępuje umowę między stronami, czyli jest rozstrzygnięciem administracyjnym, które kształtuje stosunek zobowiązaniowy.

Zgodnie z projektem decyzji UPC Polska jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  3. wykorzystania punktu styku w budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.