REKLAMA

UKE nie godzi się na powielenie sieci przez UPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 25, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Pod adresem tym znajdują się dwa budynki mieszkalne, do których prawo własności przysługuje ogółowi właścicieli wyodrębnionych lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. Ich zarządcą do kwietnia ubiegłego roku była firma P-Administracja z Warszawy. Potem wspólnota sama przejęła zarząd.

Właśnie do tego ostatniego (będącego ówczesnym zarządcą udostępniającego) pierwotnie zwrócił się w lutym 2017 r. UPC z wnioskiem o dostęp do nieruchomości, by móc świadczyć tam swe usługi, poprzez doprowadzenie do budynków przyłączy telekomunikacyjnych, wykonanie instalacji telekomunikacyjnych, ewentualnie wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnych budynków stanowiących własność Wspólnoty. Do pisma operator załączył projekt umowy. Do porozumienia nie doszło i UPC skierowało sprawę do UKE.

Celem UPC był pozyskanie  możliwości świadczenia na rzecz abonentów w budynkach przy ul. Sowińskiego w Warszawie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu instalacji telekomunikacyjnych wykonanych w technologii HFC przy użyciu kabla koncentrycznego.

Zgodnie z projektem decyzji UPC jest uprawniony do doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, korzystania z punktów styku budynków, zapewnienie możliwości wykorzystywania instalacji telekomunikacyjnej budynków oraz utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy.

Jednocześnie w projekcie decyzji UKE odmówił UPC dostępu do budynków, w celu wykonania w budynkach instalacji telekomunikacyjnej.

W trakcie postępowania UKE ustalił bowiem, że budynki zostały wyposażone w odpowiednie instalacje telekomunikacyjne, m.in. wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończenia kabli w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych znajdujących się w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe oprócz umieszczania doprowadzonych do nich zakończeń kabli służą również do umieszczania urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, doprowadzenia zasilania elektrycznego, a także umożliwiają dystrybucję sygnału w mieszkaniu.

Tym samym każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny może świadczyć tam usługi telekomunikacyjne na rzecz abonentów przy wykorzystaniu instalacji, które stanowią części składowe budynków.

UKE uznał, że UPC świadcząc usługi przy wykorzystaniu dostępnych w budynkach instalacji jest w stanie osiągnąć ten sam cel, co w przypadku wykonania przez siebie nowych instalacji i nie musi ponosić kosztów, gdyby zdecydował się na taką inwestycję. Z tych powodów regulator uznał, że powielenie instalacji telekomunikacyjnych budynków byłoby ekonomicznie nieopłacalne, a obowiązkiem wspólnoty jest zapewnienie UPC dostępu polegającego na umożliwieniu wykorzystywania dostępnych w budynkach instalacji.

REKLAMA