UKE pouczył dewelopera z Kiełczowa w sprawie przyłącza

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Itekom, ISP z Kiełczowa (woj. dolnośląskie) do nieruchomości położonych przy ul. Lawendowej w Kiełczowie, w tym do posadowionych lub wznoszonych na tych nieruchomościach budynków, w celu zapewnienia w nich usług  telekomunikacyjnych.

Chodzi o wznoszone wielorodzinne  budynki mieszkalne, które stawia Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Bors, Flis, Kociński z Kiełczowa. Stanowią one własność dewelopera, a na dzień wydania decyzji ich budowa nie została ukończona.

Operator dwukrotnie zwrócił się do inwestora z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynków – po raz pierwszy w październiku 2022 r., a potem w marcu 2023 r. Strony nie doszły do porozumienia i Itekom w czerwcu 2023 r. skierował sprawę do UKE.

Operator wskazał, że żądany przez niego dostęp do nieruchomości i budynków ma polegać na doprowadzeniu przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej aż do punktu styku, w celu jego dalszej eksploatacji z prawem przebudowy lub remontu.

Deweloper przedstawił stanowisko, wskazując m.in., że „negocjacje nie były prowadzone, ponieważ nie ma potrzeby wykonywania obcych instalacji na budynku. Wykonana infrastruktura zgodna z obowiązującymi przepisami przejdzie na stan wspólnoty mieszkaniowej wraz z przyłączem” oraz, że „nieruchomość jest wyposażona w infrastrukturę telekomunikacyjną, ogólnodostępną i jest wyposażona w punkt styku umożliwiający świadczenie usług przez wielu operatorów.”

Regulator wyjaśnił deweloperowi, że w aktualnym stanie prawnym ciąży na nim obowiązek zapewnienia dostępu w zakresie umożliwienia doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku bez konieczności badania, czy jest możliwe wykorzystanie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków.

Zgodnie z projektem decyzji Itekom jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych,
  3. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i budynków w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2.