REKLAMA

UKE: spółdzielnia nie może zarabiać na energii w rozliczeniach z operatorem

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy KLM Szybki Internet z Wrocławia do nieruchomości położonych w Lesznie, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” z Leszna.

Operator jest właścicielem infrastruktury znajdującej się już na nieruchomościach, na którą składają się światłowodowe oraz radiowe przyłącza telekomunikacyjne i budynkowe instalacje w technologii miedzianej. Infrastruktura ta została nabyta przez wrocławskiego ISP w 2014 r. od poprzedniego właściciela, który użytkował ją na zasadzie ustnej zgody spółdzielni.

KLM Szybki Internet nie uzgodnił jednak pisemnie szczegółowych warunków dostępu. ISP negocjacje w tej sprawie rozpoczął w marca 2019 r., wysyłając maila do spółdzielni wraz z projektem umowy udostępnienia nieruchomości w celu eksploatacji sieci telekomunikacyjnej w budynkach.

Kwestią sporną między stronami okazał się sposób rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej przez operatora. Pomimo wezwań spółdzielni do uregulowania tych kosztów, KLM Szybki Internet nie zgadzał się na przedstawiane propozycje.

Spółdzielnia proponowała rozliczenie kosztów energii w wysokości 0,71 zł za 1kWh. Zdaniem operatora, powyższa stawka powinna wynosić 0,4229 zł za 1 kWh ponieważ spółdzielnia rozlicza się za dostawę samej energii z Enea Operator według następujących stawek: taryfa dzienna to 0,1987 zł za 1kWh i taryfa nocna to 0,0748 zł za 1 kWh. Taryfa dzienna trwa 14 godzin a taryfa nocna 10 godzin, co po wyliczeniu średniej ważonej daje kwotę 0,147 zł za 1kWh średnio w ciągu doby. Za usługi związane z przesyłem energii spółdzielnia natomiast rozlicza się z Veolia Energia Polska według stawki 0,2759 zł za 1 kWh. Według wyliczeń operatora, suma wyżej wskazanych stawek daje koszt, który powinien on ponosić, tj. 0,4229 zł za 1 kWh ( 0,147 + 0,2759 = 0,4229 ).

Ponieważ strony nie mogły porozumieć się w tej kwestii sprawa w październiku 2019 r. trafiła do UKE. Operator zwrócił się regulatora o ustalenie warunków dostępu do w celu świadczenia usług za pomocą infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej jego własność.

UKE uznał racje operatora i zgodnie z projektem decyzji jest on uprawniony do:

  1. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,
  2. korzystania z energii elektrycznej.

Zwrócił przy tym uwagę spółdzielni, że wyliczanie przez nią należności za zużytą energię elektryczną po stawce wyższej, niż ustalona w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym, zgodnie z przepisami prawa energetycznego należałoby zakwalifikować jako sprzedaż energii, którą prowadzą przedsiębiorstwa wykonujące działalność w tym zakresie. Tymczasem z dokumentów zgromadzonych w sprawie nie wynika, że spółdzielnia prowadzi działalność jako przedsiębiorstwo energetyczne. Dlatego według UKE stanowisko spółdzielni w zakresie rozliczania kosztów energii było błędne i nie mogło być utrzymane w decyzji.

REKLAMA