REKLAMA

UKE opracował kodeks dobrych praktyk dostępu do słupów elektroenergetycznych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował Kodeks dobrych praktyk określający zasady współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z dysponentami słupów elektroenergetycznych w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. 

Regulator bazuje w nim na swych decyzjach z lutego 2021 r. określające warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych należących do objętych regulacją OSD, tj. spółek energetycznych zajmujący się dystrybucją energii elektrycznej (Enea Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator oraz Tauron Dystrybucja). Jednak, jak podkreśla regulator, decyzje określają minimalny zakres zasad współpracy stron, natomiast Kodeks dobrych praktyk zawiera doprecyzowania kwestii współpracy w zakresie współkorzystania oraz rekomendacje, w jaki sposób należy rozwiązać potencjalnie kwestie sporne.

UKE zauważa, że zapotrzebowanie firm telekomunikacyjnych na wykorzystanie podbudowy słupowej OSD stale rośnie. Od 2019 r. do końca pierwszego kwartału 2023 r. liczba wykorzystywanych słupów znacznie wzrosła i obecnie wynosi niemalże milion. Według regulatora, projektowanie i budowa sieci, w konsekwencji likwidacja białych plam w dostępie do szerokopasmowego internetu w sporej mierze oparte będą na wykorzystaniu istniejącej podbudowy słupowej OSD. Dostęp do słupów elektroenergetycznych znacząco obniża koszty inwestycji i ma bezpośrednie przełożenie na rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do internetu.

Z danych posiadanych przez Prezesa UKE wynika, że w okresie od wdrożenia decyzji (czerwiec 2021 r.) do końca pierwszego kwartału 2023 r. jej adresaci zawarli na podstawie decyzji ponad 300 umów ramowych i 754 umowy szczegółowe oraz 366 aneksów do umów.

– Nie zawsze jednak negocjacje prowadzone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych kończą się zawarciem lub zmianą umowy, czego rezultatem są składane wnioski do Prezesa UKE o wydanie decyzji administracyjnych rozstrzygających spory w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. We wskazanym okresie Prezes UKE wydał 24 decyzje rozstrzygające spory w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych adresatów decyzji z lutego 2021 r. Aktualnie Prezes UKE prowadzi 21 postępowań administracyjnych dotyczących spraw spornych, w których stroną są Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych – informuje Dorota Gąsiorowskap.o. naczelnika, Departament Regulacji w UKE 

Kodeks został podzielony na cztery części:

  • I część „Zasady Ogólne” dotyczy sposobu zawieraniu umów, komunikacji między stronami, zasad prowadzenia prac przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych  oraz stosowania kar umownych.
  • II część „Procedury Dostępu”, które wskazują na kamienie milowe w procedurze.
  • III część „Zasady Dostępu” zawiera rekomendacje w jaki sposób powinna przebiegać procedura dostępu, w tym przywołanie terminów, stosowanie Polskich Norm we współpracy telekomów  i OSD, wydanie warunków technicznych, wykonanie projektu wykonawczego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, pokrywanie przez telekomy kosztów niezbędnych wyłączeń napięcia linii elektroenergetycznej.
  • IV część „Opłaty” przedstawia opis modelu naliczania opłat za dostęp do słupów elektroenergetycznych, w tym wyjaśnienie kiedy OSD może naliczać opłatę za kable abonenckie oraz rekomendacje naliczania opłat za rozgałęzienia kabla telekomunikacyjnego.

UKE przypomina w kodeksie, że rekomendowane jest stosowanie modelu opartego o umowy ramowe i umowy szczegółowe. Umowy ramowe powinny być zawierane na czas nieokreślony, natomiast umowy szczegółowe na czas nieokreślony lub określony według wyboru przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Natomiast komunikacja między stronami powinna odbywać się drogą elektroniczną, poza przypadkami, w których wymagana jest forma szczególna.

OSD powinien zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, w ramach posiadanych przez OSD praw, całodobowy dostęp do infrastruktury telekomu umieszczonej na słupach elektroenergetycznych. Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien stosować się do określonych norm organizacyjnych usprawniających dostęp do słupów elektroenergetycznych, ale zasady te nie mogą stanowić nadmiernego obciążenia lub być dyskryminujące. Dlatego, jak zauważa UKE, stosowanie norm branżowych, w tym Polskich Norm we współpracy telekomami i OSD powinno być ograniczone wyłącznie do tych zasad, które dotyczą bezpośrednio prac przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wykonywanych na/przy słupach elektroenergetycznych, w tym także przy pracach demontażowych, usuwaniu awarii. 

UKE uważa też, że przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien pozyskać wszelkie pozwolenia, zezwolenia czy zgody wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do wejścia na cudzy grunt w celu prowadzenia prac na słupach elektroenergetycznych oraz przewieszenia kabli telekomunikacyjnych nad cudzą nieruchomością. Dotyczy to przypadków, gdy słupy elektroenergetyczne są usytuowane na cudzym gruncie albo w pasie drogi publicznej.

UKE podkreśla, że niezasadne jest stosowanie przez OSD waloryzacji opłat za dostęp do słupów w każdym roku kalendarzowym w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie pisemnej informacji przesłanej przez OSD do przedsiębiorycy telekomunikacyjnego.