REKLAMA

UKE wierzy, że nowe oferty ramowe Orange dla usług LLU/BSA rozruszają hurt

Urząd Komunikacji Elektronicznej wyjaśnia meandry konsultacji projektów nowych ofert ramowych Orange Polska dla usług LLU/BSA w technologii światłowodowej i miedzianej, które rozpoczęły się pod koniec czerwca. 

Paulina Sałata, główny specjalista w  Departamencie Regulacji UKE podkreśla, że  wpisują się one w działania Prezesa UKE zakładające dostosowanie regulacji do zmieniających się warunków rynkowych, w szczególności coraz powszechniejszego wykorzystania sieci światłowodowych, przy malejącym zainteresowaniu tradycyjną infrastrukturą miedzianą.

Partnerem działu jest:

Przypomina ona historię tych regulacji, kiedy to jeszcze Anna Streżyńska, ówczesny prezes UKE we wrześniu 2010 r. zatwierdziła tak zwaną „Super Ofertę Ramową”, w skrócie nazywaną Ofertą SOR. Oferta obejmuje usługi regulowane, do których należą: usługa RIO, usługa, WLR, usługa BSA i usługa LLU. Dodatkowo w Ofercie SOR znajduje się część szczegółowa regulująca usługę kolokacji oraz usługę dostępu do infrastruktury Orange Polska.

  • Usługa RIO to usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
  • Usługa WLR to oferowanie na warunkach hurtowych przez Orange Polska dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych usług głosowych świadczonych w Sieci Orange.
  • Usługa BSA to usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie szerokopasmowego dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.
  • Usługa LLU to usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie Dostępu Pełnego i Współdzielonego do Łącza Abonenckiego.

Jak wyjaśnia Paulina Sałata, taka konstrukcja Oferty SOR wynikała z ówczesnego stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Była to oferta umożliwiająca migrację pomiędzy różnymi operatorami alternatywnymi, korzystającymi z różnych usług regulowanych. Dzięki powiązaniu terminów realizacji zamówień na poszczególne usługi regulowane, możliwe było realizowanie migracji pomiędzy usługami, a abonenci uzyskali dowolność w wyborze operatora alternatywnego. Tym samym w momencie zatwierdzenia, Oferta SOR odpowiadała na aktualne wtedy potrzeby rynku.

Przypomnijmy, że jednym z największych beneficjentów tych regulacji była Netia. Jednak od kilku lat operator ten skupia się już na rozwoju usług na własnej sieci. Korzystanie z sieci Orange w modelu BSA, WRL czy LLU staje się coraz mniej opłacalne.

Specjalistka z UKE zwraca natomiast uwagę, że przez ostatnich ponad 10 lat rynek telekomunikacyjny w Polsce zmienił się znacząco. W związku z rozwojem technologii zwiększyło się zapotrzebowanie na dostęp do usług szerokopasmowych, a spadło zainteresowanie usługami tradycyjnymi, takimi jak telefonia stacjonarna. Kolejne przeglądy rynków właściwych, doprowadziły do istotnych zmian regulacji, czy wręcz do jej zniesienia. Najważniejszą zmianą była deregulacja usługi rozpoczynania połączeń obejmująca usługę WLR. Tym samym regulowane pozostały dwie usługi masowe (LLU i BSA) oraz usługa RIO, które ze względu na odmienny charakter nie muszą znajdować się w jednej ofercie ramowej.

W jej ocenie, Nowe oferty ramowe dla usług LLU i BSA, które konsultacjom poddał UKE, to szansa dla rynku hurtowego.

– Po ponad 10 latach obowiązywania jednej oferty dla wszystkich usług regulowanych, Prezes UKE zdecydował się na podział i zatwierdzenie ofert produktowych. Dzięki temu już niedługo na rynku telekomunikacyjnym będą funkcjonowały dwie nowe oferty ramowe w zależności od medium transmisyjnego (światłowód lub kabel miedziany): oferta FTTH (obejmująca usługi LLU i BSA w technologii światłowodowej) oraz oferta CU (obejmująca usługi LLU i BSA w technologii miedzianej) – podkreśla Paulina Sałata. 

Wyjaśnia, że projekty ofert zostały przygotowane w taki sposób, aby zapisy ogólne dla poszczególnych ofert były jak najbardziej jednolite (jak np. zapisy dotyczące rozwiązania umowy czy wymaganych zabezpieczeń). Pozwolić to ma na uniknięcie sytuacji, w której jeden przedsiębiorca ma kilka różnych wariantów współpracy. Niezależnie każda z ofert uwzględnia również specyfikę danej usługi świadczonej odpowiednio w technologii światłowodowej oraz technologii miedzianej.

W ocenie UKE nowe oferty ramowe pozwolą lepiej uwzględnić potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych, oferując im wyłącznie tę usługę, którą są zainteresowani. Ograniczenie liczby usług regulowanych w jednej ofercie ramowej pozwoli także na przyspieszenie i ułatwienie procesu negocjacji umowy z Orange Polska, co powinno ograniczyć spory międzyoperatorskie czy wątpliwości interpretacyjne w zakresie postanowień poszczególnych ofert.

Dodatkowo konsultowane obecnie projekty mają docelowo ułatwić i uprościć warunki współpracy operatorów alternatywnych z Orange, co pozwoli na dalszy rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Zakładają one bardziej elastyczne podejście do współpracy – zrezygnowano z zapisów, z których operatorzy alternatywni w praktyce nie korzystali.

Nie znaczy to, że zniknie oferta SOR. Jak podkreśla specjalistka UKE, będzie ona funkcjonowała nadal, ale w innym zakresie niż do tej pory. W ostatnim czasie miała miejsce deregulacja rynku rozpoczynania połączeń, z kolei usługi LLU i BSA będą oferowane w ramach konsultowanych obecnie ofert.

Docelowo Oferta SOR będzie określać warunki świadczenia usługi zakańczania połączeń przez Orange Polska, również z wykorzystaniem punktu styku sieci realizowanego w technologii IP/SIP (Internet Protocol/Session Internet Protocol), a także usługi kolokacji.

–  Co warte wspomnienia, ustalanie samej wysokości stawki za zakańczanie połączenia także „wyszło” spod kompetencji Prezesa UKE, bo reguluje je teraz akt delegowany wydany przez Komisję Europejską, o czym szerzej pisaliśmy w tym wpisie na blogu. Tym samym Oferta SOR będzie trzecią ofertą ramową funkcjonującą obok Oferty FTTH i Oferty CU – przypomina Paulina Sałata.