UKE zaczął karać samorządy za nieprzekazywanie danych do PIT

Urząd Komunikacji Elektronicznej w ubiegłym roku prowadził i zakończył 339 postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, służących przede wszystkim zapewnieniu przez regulatora przestrzegania przez podmioty zobowiązane podstawowych obowiązków wynikających z ustawy Pt oraz megaustawy, w tym obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Blisko 85 proc. postępowań dotyczyło nieprzekazania w terminie przez jednostki samorządu terytorialnego informacji do systemu PIT (Punkt Informacji ds. Telekomunikacji)  oraz niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie sprawozdań dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych, a także informacji w systemie SIIS o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i świadczonych usługach telekomunikacyjnych.

UKE nie ma wątpliwości, że systematyczne nakładanie kar za naruszenie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych powoduje wzrost liczby podmiotów przekazujących dane w terminie i jednocześnie spadek liczby podmiotów dokonujących naruszeń.

Do najważniejszych kategorii postępowań Prezesa UKE zakończonych w 2021 r. UKE zalicza:

  • 6 decyzji o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 77 250 zł. Kary zostały nałożone za udzielenie Prezesowi UKE niepełnych lub nieprawdziwych informacji, o których mowa w art. 29 ust. 2 megaustawy, poprzez nieudzielenie (pominięcie) informacji o zakończeniach sieci (punktach adresowych) podczas, gdy nie były objęte zasięgiem sieci, albo wskazanie nieprawidłowych danych w tym zakresie. Jak wyjaśnia UKE, nałożenie kar było wynikiem weryfikacji danych przekazywanych do systemu SIIS w wykonaniu obowiązku nałożonego w art. 29 ust. 2 megaustawy, na podstawie którego m.in. przedsiębiorcy telekomunikacyjni przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne dane o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizują je corocznie w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. UKE uczula, że skutkiem przekazania danych niepełnych lub nieprawdziwych mogłoby być nawet udzielenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu nieuzasadnionej pomocy publicznej, tj. udzielenie wsparcia finansowego na obszarze zgłoszonym jako tzw. „biała plama”, na którym faktycznie istnieje już sieć telekomunikacyjna i istnieje możliwość świadczenia usług.
  • 237 decyzji na łączną kwotę 723 500 zł . Kary zostały nałożone na organy i przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego za nieprzekazanie w terminie do systemu PIT informacji o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. UEK przypomina, ze art. 29d ust. 6 megaustawy określa, że na wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, starostach i marszałkach województw ciąży obowiązek przekazywania w systemie teleinformatycznym informacji o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały określającej te stawki. Zbierane i publikowane informacje są dostępne dla operatorów sieci, którzy zamierzają współkorzystać czy współinwestować w infrastrukturę pasywną. Nałożone kary mają przyczynić się do terminowego wykonywania ww. obowiązku i ułatwiać rozwój sieci telekomunikacyjnych.