REKLAMA

UKE zalecił PŚO negocjacje z Netią w sprawie wykorzystania sieci w Cuprum Park w Lubinie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Polski Światłowód Otwarty (operator hurtowy związany z Play) do nieruchomości i budynku położonego w Lubinie przy ul. Ignacego Paderewskiego 101, w celu zapewnienia w nim usług telekomunikacyjnych. 

Chodzi o Cuprum Park, budynek o charakterze handlowo - usługowym, a o dostęp do obiektu zaczęła się ubiegać jeszcze UPC, poprzednik prawny PŚO, w maju 2022 r. Właścicielem Cuprum Park jest obecnie spółka Breganze z Warszawy. 

Właściciel obiektu poinformował UKE, że w budynku znajduje się instalacja telekomunikacyjna przystosowana do dostarczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wykonana w technologii światłowodowej , która to instalacja została wydzierżawiona Netii. Opróc tego operator ten ma swą własną instalację. I jest możliwość wykorzystania przez PŚO istniejącej w budynku infrastruktury telekomunikacyjnej.

Regulator ocenił, że  instalacje telekomunikacyjne w Cuprim Park  (dzierżawiona przez Netię oraz należąca do niej) spełniają zapotrzebowanie PŚO w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych. Ponoszenie zatem kosztu budowy własnej instalacji telekomunikacyjnej budynku w sytuacji możliwości
skorzystania z już istniejącej jest ekonomicznie niezasadne.

UKE wyjaśnil też, że  dostrzega ryzyko sztucznego blokowania dostępu do nieruchomości dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zamierzających uzyskać dostęp nich w celu zapewnienia usług telekomunikacji w budynku z istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej  wydzierżawionej dla podmiotu trzeciego (tj. dzierżawcy infrastruktury), poprzez nieudzielanie przez nich  zgody  na korzystanie z tej infrastruktury przez wnioskującego operatora. Jednak Netia na podstawie umowy z wlaścicielem obiektu,  uzyskała status podmiotu, któremu przysługuje skuteczne względem właściciela instalacji prawo korzystania z tej infrastruktury. W rezultacie uzyskanie przez PŚO dostępu do nieruchomości i budynku w postaci wykorzystywania instalacji telekomunikacyjnej w trybie decyzji Prezesa UKE jest możliwe dopiero po uprzedniej bezskutecznej próbie pozyskania tego dostępu przez PŚO od Netii w drodze umownej, na warunkach wynikających z art. 30 megaustwy telekounikacyjnej, w szczególności poprzez wszczęcie negocjacji. 

Zgodnie z projektem decyzji PŚO jest uprawniony jedynie do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. korzystania z punktu styku w budynku
  3. utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez operatora usług telekomunikacyjnych,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.