REKLAMA

UKE zmienia warunki umowy między Balmontem a Tauronem

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany warunków dostępu firmy Balmont, ISP z Krakowa, do słupów elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja.

W maju 2022 r. krakowski ISP zwrócił się do Tauronu z wnioskiem o zmianę zawartej wcześniej umowy. Uzasadniał to koniecznością dostosowania do zapisów decyzji UKE wobec operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) z lutego 2021 r. oraz do przepisów prawa. 

Tauron odmówił, argumentując, że umowa w dotychczasowym brzmieniu jest zgodna z wzorem obowiązującym w firmie energetycznej, oraz wskazując na sądowe wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa UKE. Balmont skierował więc sprawę do UKE, a ten się nią zajął. 

Jednym z punktów spornych była wysokość opłat za dostęp do słupów. ISP uiszczał opłaty w wysokości (netto miesięcznie) za każdy udostępniony słup:

  • 15 zł (do 20 słupów),
  • 7 zł (od 21 do 500 słupów),
  • 4,50 zł (od 501 do 30.000 słupów),
  • 3,60 zł (powyżej 30 000 słupów).

W toku negocjacji kwestia wysokości opłat była sporna między stronami. Balmont żądał zmiany zasad obliczania poprzez zastosowanie opłaty uwzględniającej liczbę kabli telekomunikacyjnych podwieszonych na danym słupie elektroenergetycznym niskiego napięcia oraz zastosowania stawki za każdy kabel podwieszony na danym słupie w wysokości 1,73 zł mies./netto. Tauron to negował. W ramach postępowania administracyjnego strony podtrzymały swoje żądania z etapu negocjacji.

UKE przychylił się do żądań krakowskiego operatora i stawka została ustalona na poziomie 1,73 złotych za słup i płatna jest za każdy podwieszany kabel telekomunikacyjny. 

UKE przychylił się też do postulatu krakowskiego ISP dotyczącego wykreślenia z umowy zapisów pozwalających Tauronowi na obciążanie operatora dodatkowym wynagrodzeniem, pobieranym za usługi związane z dopuszczeniem do pracy i sprawowaniem nadzoru nad pracownikami Balmontu.

UKE przychylił się do postulatu ISP z Krakowa dotyczącego zmiany zapisów o karach umownych w taki sposób, aby został wprowadzony stosunek równości między stronami.

Regulator poparł także Balmont w sprawie ograniczenia wymogów w zakresie elementów składowych projektu wykonawczego oraz uprawnień do projektowania, a także w kwestii usunięcia z umowy zakazu podwieszania kabli na latarniach oświetleniowych (słupach oświetlenia drogowego).