UM Bydgoszczy ogłosił przetarg na usługi telefonii komórkowej

Urząd Miasta Bydgoszczy 9 stycznia br. ogłosił nieograniczony przetarg na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z aktywnymi kartami SIM dla UM Bydgoszczy oraz miejskich jednostek organizacyjnych (w załączniku przetargowym  nr 2 wyszczególniono 145 jednostek). Zamawiający przewiduje zakup i utrzymanie przez cały okres trwania umowy 2 tys. aktywacji, zastrzegając maksymalne zwiększenie liczby aktywacji do 3 tys. do końca trwania umowy, co powinien uwzględnić wykonawca przy kalkulacji ceny oferty.

Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić m.in.: zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych MSISDN, przenoszenie numerów na zasadach zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym, łączność głosową, komunikację tekstową (SMS) i MMS oraz mobilny dostęp do internetu.

Przewidywane jest zawarcie jednej umowy głównej na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych UM Bydgoszczy. Termin składania ofert upływa 16 lutego 2018 r. o godz. 11.oo, wtedy też ma nastąpić otwarcie ofert w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych UM Bydgoszczy. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o trzy kryteria: cena (waga 60), termin dostawy telefonów (waga 20), termin rozpatrzenia reklamacji (waga 20). Pełen zakres i warunki przetargu szczegółowo opisano w 3 załącznikach do SIWZ i wzorze umowy.

Rozpoczęcie świadczenia usług ma zacząć się od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż 1 marca 2018 r., i zakończyć do dnia 29 lutego 2020 r.

REKLAMA