UOKiK zamawia system telefonii IP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego na dostawę systemu telefonii VoIP wraz z usługą wsparcia technicznego i szkoleniem. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 1,5 mln zł.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji do zamówienia podstawowego, opcjonalny przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

  • do 20 szt. standardowych aparatów IP;
  • do 10 szt. aparatów TDM (cyfrowy aparat systemowy)
  • do 20 szt. standardowych aparatów DECT;
  • do 15 szt. zaawansowanych aparatów IP;
  • do 15 szt. przystawek do zaawansowanych aparatów IP
  • do 20 szt. dyrektorskich aparatów IP.

Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert jest cena (waga 60). Dwa pozostałe kryteria to gwarancja (waga 20) oraz termin realizacji (waga 20).

Termin składania ofert został wyznaczony na 24 czerwca 2024 r. Wymagane jest zabezpieczenie składanych ofert wadium w wysokości 50 tys. zł.