UPC będzie mogła wykorzystać instalację w biurowcu Wielka 27 we Wrocławiu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla UPC Polska do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wielkiej 27, w tym do wznoszonego lub posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Chodzi o liczący 14 pięter biurowiec Wielka 27, który powstaje naprzeciwko najwyższego budynku we Wrocławiu – Sky Tower. Biurowiec będzie miał 15 kondygnacji naziemnych i dwie podziemne (garaż). Powierzchnia najmu to ponad 10 tys. m.kw. Budowa ruszyła w lipcu 2017 r., a inwestorem jest spółka i2 Development z Wrocławia, a właścicielem nieruchomości i budynku jest spółka Wielka 27, w której deweloper ma 100 proc. udziałów.

UPC w lipcu 2018 r. zwrócił się do inwestora w sprawie zawarcia umowy o dostępie do nieruchomości i wznoszonego biurowca, gdzie chciał zrealizować inwestycję telekomunikacyjną. Do porozumienia między stronami nie doszło i w czerwca 2021 r. operator skierował sprawę do UKE.

We wniosku do regulatora UPC wskazywała, że żądany przez kablówkę dostęp do nieruchomości i biurowca ma polegać na:

  • doprowadzeniu własnego przyłącza światłowodowego do budynku oraz jego późniejszej eksploatacji i konserwacji oraz możliwości wykorzystania punktu styku w budynku,
  • zapewnieniu możliwości wykonania własnej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  • zapewnieniu możliwości wykorzystania istniejących instalacji wewnątrzbudynkowych właściciela biurowca, od punktu styku do zakończeń w lokalach.

Deweloper odpowiedział UKE, że zawarcie umowy w brzmieniu przedstawionym przez UPC nie jest możliwe z uwagi na wczesny etap prowadzonych prac budowlanych. Ponadto w jego ocenie warunki zaproponowane przez operatora są nie do przyjęcia ze względu na: brak precyzyjnego określenia postanowień odnoszących się do działań sprzedażowych i marketingowych, odpowiedzialności za naruszenie umowy, brak postanowień dotyczących realizacji prac na nieruchomości, terminów realizacji tych prac, terminów uprzątnięcia terenu, odpowiedzialności z tytułu nieusunięcia naruszeń, nieprzedłożenie projektu planowanej instalacji i umiejscowienia urządzeń. Deweloper zwrócił też uwagę na brak zaproponowanej odpłatności i terminu ustanowionej służebności.

UKE ustalił, że biurowiec zostanie wyposażony w infrastrukturę telekomunikacyjną zgodną ze stosownym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego ocenił, że instalacje te pozwolą UPC na świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku. I nie ma sensu ich powielać. Regulator zwrócił jednak deweloperowi uwagę, że dostęp jest nieodpłatny i nie może więc pobierać żadnych opłat czy wynagrodzeń za wyrażenie zgody i umożliwienie operatorowi realizacji przysługującego mu prawa dostępu.

Zgodnie z projektem decyzji UPC jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  3. wykorzystania punktu styku w budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie ustalenia warunków dostępu operatora do nieruchomości i budynku w celu wykonania własnej instalacji telekomunikacyjnej w budynku.