Vectra Investments już nie istnieje

W aktach sądowych opublikowana została informacja o wykreśleniu Vectra Investments – spółki zależnej gdyńskiej Vectry, która przez ostatnie lata była bezpośrednim właścicielem infrastruktury sieci kablowej. Połączona została z innym podmiotem grupy – przejętymi w 2021 r. Multimediami Polska.

O planie połączenia pisaliśmy na TELKO in. w lutym br. (treść planu na końcu artykułu). Biuro prasowe spółki tłumaczyło operację procesem podziału całej Grupy Vectra na pion usługowy oraz infrastrukturalny.

Połączenie dokonane zostało w trybie przejęcia przez Multimedia Polska całego majątku Vectra Investments. Efektem jest podniesienie kapitału zakładowego spółki przejmującej. Nowe udziały Multimediów objęły spółki kapitałowe Grupy Vectra do tej pory będące udziałowcami Vectra Investments.

Na potrzeby operacji majątek Multimediów wyceniony został na kwotę 865,6 mln zł, a majątek Vectra Investments na kwotę 3,140 mld zł.

Połączenie jest jednym z elementów restrukturyzacji, prowadzonej w Grupie Kapitałowej „Vectra”, do której obie łączące się spółki należą. Potrzeby i kierunki tej restrukturyzacji zostały przyjęte w uchwale zarządu spółki Vectra S.A z dnia 10 maja 2022 r. Restrukturyzacja ma za zadanie doprowadzić m.in. do sytuacji, w której działalność związana z infrastrukturą techniczną służącą do świadczenia usług telekomunikacyjnych, wykonywana aktualnie przez spółką przejmującą zostanie połączona z działalnością spółki przejmowanej, która w Grupie Kapitałowej „Vectra” pełni rolę spółki infrastrukturalnej. Celowość ekonomiczna przedmiotowego Połączenia jest rozpatrywana w obszarach: strategicznym, biznesowym i operacyjnym. W obszarze strategicznym przedmiotowe połączenie jest podyktowane aktualnym trendem na europejskim rynku telekomunikacyjnym polegającym na wzroście wielkości transmisji w sieciach stacjonarnych. W obszarze biznesowym przedmiotowe połączenie zmierza do dostosowania modelu biznesowego MMP do modelu biznesowego całej Grupy Kapitałowej „Vectra”. W obszarze operacyjnym przedmiotowe połączenie zmierza do ujednolicenia modelu działania Grupy Kapitałowej „Vectra” dla uzyskania wzrostu skali działania MMP i uzyskania planowanych poziomów synergii

– czytamy w planie połączenia.

Połączenie zostało dokonane na koniec ubiegłego roku. Vectra usilnie starała się (łącznie z prośbami o przyspieszenie postępowania) o rejestrację w aktach sądowych na dzień 1 marca br.

Wedle stanu na 1 listopada 2022 r. Vectra Investments miała 37 mln zł zysku netto oraz 214 mln zł długoterminowych zobowiązań. Dla Multimediów obie te wartości wynosiły odpowiednio 90,6 mln zł oraz 879 mln zł.

Warto jeszcze zaznaczyć, że Multimedia przejęły Vectra Investments Sp. z o.o. sp. jawną. W Grupie Vectra jest jeszcze jedna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Vectra Investments (obecnie udziałowiec Multimediów Polska).

Plan połączenia Vectra Investments z Multimediami Polska oraz załączniki do planu podziału (ZIP)