REKLAMA

Virgin Mobile Polska balansował na krawędzi

O ponad 4 proc. do 94,3 mln zł spadły w ub.r. przychody Virgin Mobile Polska, wirtualnego operatora komórkowego, który ma zostać przejęty przez P4, operatora sieci Play. Nim ogłoszono transakcję, zarząd MVNO „zidentyfikował znaczącą niepewność dotyczącą możliwości kontynuacji działalności przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości”.

Ze sprawozdania finansowego spółki wynika, że w ub.r. miała ona 10,9 mln straty operacyjnej i stratę EBITDA na poziomie 6,7 mln zł. Rok wcześniej strata operacyjna wynosiła 6,1 mln zł, zaś strata na poziomie EBITDA - 1,9 mln zł. Spółka w ub.r. silnie ograniczyła koszty finansowe. Spadły one z 21,2 mln zł w 2018 r. do 5,1 mln zł w ub.r. To pozwoliło zmniejszyć stratę netto 27,2 mln zł w 2018 r. do 14,6 mln zł w ub.r. 

Od początku swej działalności Virgin Mobile Polska wygenerował 190,3 mln zł straty netto. W efekcie jego fundusze własne na koniec ub.r. były ujemne i wynosiły minus 134,1 mln zł.

Na koniec ub.r. spółka w kasie miała 4,8 mln zł, czyli o 3,3 mln zł mniej niż rok wcześniej.

Sprawozdanie finansowe sporządzono „przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości”, jednak zdaniem zarządu „istnieje istotna niepewność, która może powodować znaczącą wątpliwość co do możliwości kontynuowania działalności, a tym samym możliwości realizacji aktywów i wypełnienia zobowiązań w normalnym toku prowadzonej działalności gospodarczej”. 

Niepewność wynikała m.in. z faktu, że zobowiązania krótkoterminowe (145,7 mln zł) o prawie 131 mln zł przewyższały aktywa obrotowe, a także z ujemnych kapitałów własnych. Należy zaznaczyć, że zobowiązania krótkoterminowe wobec podmiotów powiązanych wynosiły ponad 122 mln zł, z czego 27,6 mln zł przypadało na obligacje objęte w 2018 r. przez udziałowców i zarząd. Jak napisano w notach do sprawozdania finansowego, umowa kupna Virgin Mobile Polska przez P4 przewiduje umorzenie pożyczek od udziałowców i konwersję obligacji na udziały. Spółka szacuje, że w wyniku transakcji obligatariusze, którzy w 2018 r. wydali na 15-letnie obligacje zerokuponowe 3,45 mln euro w końcu września br. otrzymają za nie ok. 8 mln euro. 

Operator miał też 11,7 mln zł zobowiązań z tytułu prawa do używania marki Virgin Mobile.

Aby zapewnić kontynuowanie działalności w 2020 r., zarząd podjął decyzję o utrzymaniu „zoptymalizowanego poziomu kosztów usług reklamowych i marketingowych, przy jednoczesnej rewizji strategii reklamowej (komunikacja on-line)”, a także o utrzymaniu „oferty na obecnym poziomie cenowym w celu uniknięcia erozji wartości jednostkowej klienta, jak również obserwacja oferty konkurencji i ewentualnych zmian cenowych w przypadku trendu podwyższania cen, co ma służyć utrzymaniu średniego przychodu na użytkownika, jak również utrzymaniu bazy klientów lub jej wzrostu”.

Sporządzony na ten rok budżet zakłada, że EBITDA wyniesie blisko 6,7 mln zł.

- Aby zapewnić płynność finansową niezbędną do kontynuowania działalności, zarząd na bieżąco kontroluje poziom dostępnych środków finansowych i utrzymuje poziom gotówki na poziomie nie mniejszym niż 1 mln zł. W przypadku zagrożenia tego poziomu zarząd dokona dalszych optymalizacji kosztowych oraz płynnościowych w różnych obszarach spółki - stwierdzono w notach do sprawozdania finansowego. 

Ze sprawozdania finansowego wynika, że w ub.r. Virgin Mobile Polska sprzedał za 7,5 tys. zł wierzytelności od klientów usług postpaid warte nominalnie 188,4 tys. zł.

W notach do sprawozdania finansowego odniesiono się do wycieku danych klientów operatora, który nastąpił tuż przed ubiegłorocznym Bożym Narodzeniem.

- Do dnia dzisiejszego nie ustalono, czy naruszenie skutkowało nieuprawnionym posługiwaniem się danymi osobowymi, szkodą majątkową, naruszeniem dóbr osobistych, ujawnieniem tajemnicy bankowej lub innej ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej. Spółka nie otrzymała takich zgłoszeń - stwierdzono w notach. - Mając na uwadze brak uzasadnionych roszczeń ze strony klientów oraz brak wszczęcia postępowania przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w celu nałożenia kary, zarząd spółki nie widzi na chwilę obecną konieczności zawiązania rezerw celowych na potencjalne kary - dodano.

Sprawozdanie finansowe Virgin Mobile Polska (zip)

REKLAMA