W 2022 r. w Cyfrowym Polsacie mocno wzrosła wartość sprzedaży sprzętu

Ostateczne wyniki grupy Cyfrowego Polsatu za 2022 r. były zgodne z podanym wcześniej szacunkiem, a to oznacza, że przychody po wzroście o 3,8 proc. wyniosły nieco ponad 12,9 mld zł, skorygowana EBITDA po spadku o 16,6 proc. wynosiła 3,35 mld zł, zaś zysk netto nieznacznie przekroczył 900 mln zł.

Cyfrowy Polsat o ponad trzy tygodnie opóźnił podanie ostatecznych wyników za 2022 r. Spowodowane to było niepewnością co do decyzji audytora Asseco Poland (grupa Cyfrowego Polsatu kontroluje 22,95 proc. akcji tej informatycznej firmy) co do prawidłowości konsolidacji jednej ze spółek zależnych.

Cyfrowy Polsat tradycyjnie już nie publikuje wyników osiągniętych przez poszczególne spółki zależne, w tym Polkomtel i Netię. W raporcie poinformował, że segment usług B2C i B2B (obejmuje także usługi telekomunikacyjne) osiągnął w ub.r. niemal 10,7 mld zł przychodów (wzrost rok do roku o 2,1 proc.), zaś segment mediowy (telewizja i działalność online) zwiększył przychody o 7,1 proc. do ponad 2,4 mld zł. Z raportu jednostkowego Cyfrowego Polsatu wynika, że główna medialna spółka grupy odnotowała w ub.r spadek przychodów o 2,7 proc. do niespełna 2,4 mld zł.

Na wzrost sprzedaży segmentu usług B2C i B2B wpływ miał wzrost wartości sprzedanego sprzętu (o 24,5 proc. do ponad 1,8 mld zł w skali roku). Spółka twierdzi, że klienci przejawiają „większą skłonność do wyboru droższych modeli smartfonów, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedaży”.

Zarówno w segmencie usług B2C i B2B, jak i w segmencie mediowym w ub.r. nastąpiło pogorszenie skorygowanej EBITDA (nie uwzględnia jednorazowych zysków ze sprzedaży aktywów, takich jak infrastruktura). Wyniosła ona odpowiednio nieco ponad 2,8 mld zł (spadek rok do roku o 16,4 proc.) i 506 mln zł (spadek o 19,6 proc.).

Na wynik netto grupy wpływ miał wzrost kosztów finansowych ze 179 mln zł w 2021 r. do 650 mln zł w ub.r. To wynikający ze wzrostu rynkowych stóp procentowych efekt wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, z którego 800 mln zł grupa ma spłacić w tym roku. W 2024 r. zapada 6,2 mld zł długu i należy oczekiwać, że Cyfrowy Polsat będzie starał się zrolować ten dług bankowy.

IV kwartał 2022 r. był kolejnym, w którym w grupie Cyfrowego Polsatu spadała liczba świadczonych konsumentom usług kontraktowych. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do września ub.r. o 0,4 proc., a rok do roku o 1,3 proc. do 13,285 mln w końcu grudnia ub.r. Za te spadki odpowiada płatna telewizja (5,049 usług w końcu 2022 r., o 4,1 proc. mniej niż rok wcześniej) oraz dostęp do internetu (1,998 mln usług, spadek o 0,4 proc.). Liczba usług telefonii komórkowej wzrosła rok do roku o 0,7 proc. do 6,238 mln.

Według spółki, odpływ klientów płatnej telewizji to przede wszystkim efekt „repozycjonowania cenowego i zmiany strategii oferowania naszych serwisów wideo online, mniejszej liczby świadczonych usług telewizji satelitarnej oraz podjętej decyzji o zaprzestaniu świadczenia usługi TV Mobilna, co jest częściowo kompensowane rosnącą popularnością telewizji internetowej (IPTV/OTT)”. Cyfrowy Polsat ocenia, że liczba klientów internetu utrzymuje się na stabilnym poziomie m.in. dzięki poprawie jakości sieci telekomunikacyjnych grupy. W marcu br. w zasięgu blisko 3,5 tys. stacji bazowych 5G był łącznie prawie tysiąc miejscowości i ponad 20 mln mieszkańców Polski. W końcu grudnia 2022 r. grupa korzystała z 3380 stacji bazowych 5G, a ich liczba w skali roku wzrosła o 378. Sieci stacjonarne grupy miały w zasięgu ok. 3,2 mln lokali, a wraz z sieciami dostawców hurtowych grupa miała w zasięgu ok. 6,1 mln punktów adresowych.

Stopień nasycenia infrastruktury dostępowej należącej do Netii usługami świadczonymi na rzecz klientów indywidualnych nadal pozostaje na relatywnie niskim poziomie ok. 16 proc., co daje nam szerokie możliwości rozwoju – czytamy w raporcie rocznym.

Utrzymuje się też kwartalny spadek liczby klientów B2C. W IV kwartale ubyło ich 33 tys., zaś w całym 2022 r. – 113 tys. Na koniec ub.r. grupa miała 5,934 mln takich klientów.

Na ubytek bazy klientów kontraktowych w raportowanym okresie wpływ miał przede wszystkim nadal postępujący proces konsolidacji klientów kontraktowych pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 0,4 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 2,24 usługi na klienta) oraz malejąca popularność technologii satelitarnej – twierdzi Cyfrowy Polsat.

Spadki widać też w segmencie usług przedpłaconych, gdzie w IV kwartale ub.r. liczba usług płatnej telewizji spadła o niemal połowę do 82 tys., usług telefonii komórkowej i 2,2 proc. do 2,578 mln, zaś mobilnych usług internetowych o 11,4 proc. do 31 tys.

Zmniejsza się też liczba klientów usług mulitplay. Na koniec ub.r. było ich 2,462 mln, o 3 tys. mniej niż kwartał wcześniej. Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu ocenia, że baza klientów multiplay jest stabilna.

W raporcie skonsolidowanym Cyfrowy Polsat podkreśla, że „w przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G obecne wykorzystanie pasma 2,6 GHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3,4-3,8 GHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną z możliwością agregacji pasm 5G” oraz, że pracuje „nad rozwojem sieci 5G przy wykorzystaniu kolejnych częstotliwości i technologii”.

Z raportu rocznego wynika, że w 2022 r. klienci grupy w sieciach mobilnych przetransferowali ponad 2 EB danych, czyli o ok. 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

Podczas wideokonferencji dziennikarze pytali, czy Cyfrowy Polsat zamierza sprzedawać aktywa, a w szczególności Polkomtel. – Nic o tym nie wiem byśmy mili sprzedawać aktywa, które przynoszą zyski – odpowiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, dyrektor finansowa grupy.

Inne pytanie dotyczyło reakcji Cyfrowego Polsatu na ewentualne wejście inwestora finansowego do Towerlink Poland, spółki infrastrukturalnej z grupy Cellnex, która jest właścicielem aktywów sieciowych wykorzystywanych przez Polkomtel. Cellnex dopuścił bowiem możliwość pozyskiwania przez swe spółki infrastrukturalne inwestorów finansowych. – Będziemy postępowali zgodnie z umową – odpowiedział Maciej Stec.

Przypomnijmy, że umowa sprzedaży Polkomtel Infrastruktura (dziś Towerlink Poland) zawarta między grupą Cyfrowego Polsatu, a Cellneksem przewiduje – w szczególnych sytuacjach – możliwość odkupienia spółki infrastrukturalnej przez kontrolowaną przez Zygmunta Solorza grupę.

Raport finansowy

Prezentacja

KPI