REKLAMA

W 2018 r. Multimedia traciły usługi i przychody

O 4,8 proc. do 645,9 mln zł spadły w 2018 r. przychody grupy Multimedia. Na koniec ub.r. grupa świadczyła nieco ponad 1,7 mln usług – wynika ze skonsolidowanego raportu rocznego Multimedia Polska przekazanego do KRS.

Spadek przychodów dotknął przede wszystkim segment szerokopasmowego dostępu do internetu (przychody spadły o 40,2 mln zł, czyli o blisko 21 proc. do 154,7 mln zł) oraz telefonii (przychody spadły o 13 mln zł, czyli blisko 17 proc.). Przychody z usług płatnej telewizji wzrosły o 29,8 mln zł (o blisko 8 proc.) do 412,5 mln zł.

Wysoki spadek przychodów z usług internetowych spółka tłumaczy presją konkurencyjną oraz tym, że „polityka promocyjna w zakresie pakietyzacji usług koncentrowała się na promocji usługi internetowej”. Spadki przychodów z usług telefonicznych wynikają z presji cenowej i tego, że w opłaty abonamentowe wliczane są tzw. darmowe minuty.

Na koniec ub.r. grupa świadczyła 944 tys. usług (RGU) telewizyjnych (spadek w porównaniu z grudniem 2017 r. o 4,2 tys.), 519 tys. usług internetowych (spadek o 19,3 tys.) i 248 tys. usług telewizyjnych (spadek o 9,5 tys.).

Spadek RGU związany był z trwającym negatywnymi skutkami związanymi z funkcjonowaniem grupy w warunkach procesu sprzedaży (transakcja z UPC Polska - przyp. red.) w latach 2016-2018, co miało wpływ na pogorszenie pozycji konkurencyjnej i ograniczenie możliwości dalszej sprzedaży usług na poprzednich poziomach – czytamy w sprawozdaniu z działalności grupy.

Niższym przychodom towarzyszył spadek kosztów o 1 proc. do 366,5 mln zł. Po stronie kosztowej zwraca uwagę wzrost wydatków na sprzedaż i marketing (o 14 proc. do 7,5 mln zł) oraz na wynagrodzenia (o 12 proc. do 68,9 mln zł).

Wolniejszy niż w przypadku przychodów spadek kosztów odbił się na zyskach. Grupa Multimedia miała w ub.r. 49,2 mln zł zysku operacyjnego (spadek o niemal 47 proc.) i 275,7 mln zł EBITDA (spadek o 12 proc.). Grupa odnotowała stratę netto na poziomie 66,5 mln zł. Była ona niemal pięciokrotnie wyższa niż w 2017 r. Do wzrostu straty przyczynił się wzrost kosztów finansowych, który wynikał m.in. z refinansowania zadłużenia.

W ub.r. Multimedia kupiły obligacje od swoich akcjonariuszy. Od Tri Media Holdings Limited kupiły obligacje o wartości nominalnej 169 mln zł, zaś od M2 Investments Limited o wartości nominalnej 150 mln zł. Na koniec roku w kasie spółki było 100 mln zł.

Na koniec 2018 r. zobowiązania długoterminowe grupy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wynosiły 1,377 mld zł i były o 629 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Wliczając leasing wynosiły 1,489 mln zł. Zobowiązani krótkoterminowe spadły o 299 mln zł do 230 mln zł.

W ub.r. na inwestycje związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci grupa wydała 173 mln zł. 106 mln zł z tej kwoty stanowiły wydatki związane ze zwiększeniem zasięgu i aktywacją nowych abonentów.

W końcu 2018 r. w zasięgu sieci Multimediów było ponad 1,7 mln gospodarstw domowych. Ok. 80 proc. znajdowało się w zasięgu sieci kablowych, zaś ok. 180 tys. było w zasięgu sieci zbudowanej w technologii PON.

W sprawozdaniu z działalności grupy Multimedia jest informacja, że „w wyniku kontroli wszczętej we wrześniu 2017 roku przez naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014 roku, w dniu 12 grudnia 2018 r. naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wydał decyzję określającą dla Multimedia Polska SA zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 w kwocie 17 mln zł. Spółka z wydaną decyzją się nie zgadza, dlatego w dniu 9 stycznia 2019 r. złożyła od niej odwołanie”. Ponadto spółka informuje, że trwa kontrola dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015.

W raporcie nie ma informacji o rozmowach w sprawie połączenia z Vectrą.

Grupa jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych, które mogą obejmować sprzedaż akcji spółki, jednakże żadne ostateczne ustalenia w tej kwestii nie zostały poczynione na dzień niniejszego sprawozdania – czytamy w sprawozdaniu z działalności grupy.

 

Skonsolidowany raport roczny

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Multimedia Polska