REKLAMA

W 2020 r. Inea miała blisko 400 mln zł przychodów

Aż o niemal 21 proc. wzrosły w 2020 r. przychody Inea, wywodzącego się z Wielkopolski operatora kablowego, który jest silnie zaangażowany w budowę światłowodowych sieci dostępowych współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programu POPC.

Według opublikowanego w KRS raportu, ubiegłoroczny przychody Inea zbliżyły się do 400 mln zł i wyniosły 397,8 mln zł. W porównaniu z 2019 r. wzrosły o 69 mln zł. Największą pozycją w sprzedaży były przychody z usług telewizji kablowej, które wyniosły 153,5 mln zł i w porównaniu z 2019 r. wzrosły o 2,5 mln zł. Przychody z usług dostępu do internetu – po wzroście o 23,5 mln zł – sięgały niemal 117,4 mln zł. Usługi telefonii stacjonarnej przyniosły niemal 9 mln zł przychodów (spadek o 13,5 proc.), a usługi mobilne – 7,7 mln zł (wzrost o 112 proc.). Znaczący – o ponad 44 proc. – wzrost odnotowano także w usługach dla biznesu. Ich wartość wyniosła ponad 86,5 mln zł.

Inea w ub.r. wypracowała blisko 139,6 mln zł EBITDA. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 102,4 mln zł. Na poziomie netto strata spółki wyniosła niemal 53 mln zł i była ponad trzy razy wyższa niż wykazana w opublikowanym w KRS raporcie za 2019 r.

W 2020 r. Inea na niefinansowe aktywa trwałe wydała blisko 334,5 mln zł. Plan na ten rok mówi o wydatkach na poziomie 160,2 mln zł.

W samym końcu 2020 r. Inea połączyła się ze swoim dotychczasowym właścicielemOdin Ventures spółka z o.o. – co miało wpływ na poziom zadłużenia spółki, koszty finansowe (odsetki) oraz poziom kapitałów własnych. W wyniku połączenia, Inea przejęła na swój bilans pożyczkę od Odin Holdings Sarl udzieloną Odin Ventures na przejęcie operatora kablowego. Jednocześnie jej bezpośrednim właścicielem został Odin Holdings Sarl.

W wyniku przejęcia długu, zobowiązania długoterminowe Inea skoczyły do niemal 1,7 mld zł na koniec 2020 r. z 645 mln zł wykazanych w raporcie za 2019 r. 961,4 mln zł przypadało na zobowiązania wobec podmiotów powiązanych. Inne zobowiązania krótkoterminowe Inea wobec podmiotów powiązanych wzrosły do 296,7 mln zł ze 131,5 mln zł wykazanych w raporcie za 2019 r.

W wyniku połączenia z Odin Ventures, fundusz własny Inea był ujemny i wynosił minus 703,6 mln zł. Zarząd Inea zapewnia, że transakcja połączenia nie zmieniła profilu płynności grupy Inea, „bowiem pożyczka ta nie jest wymagalna”.

Pożyczka ta jest podporządkowana i ma charakter quasi kapitałowy, może być traktowana jako forma dokapitalizowania spółki. W konsekwencji zastosowania metody łączenia udziałów, po stronie Inea SA powstały ujemne kapitały własne, co w tym wypadku jest wyłącznie technicznym efektem rozliczenia połączenia odwrotnego z Odin Ventures sp. z o.o. i przejęcia poszczególnych składników bilansu przez Inea SA – stwierdzono w we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Zarząd nie widzi zagrożenia dla dalszej kontynuacji działalności spółki – stwierdzono w raporcie z działalności i dodano, że „spółka posiada stabilną sytuację finansową”.

W sprawozdaniu z działalności napisano również, że w 2021 r. spółka planuje wzrost przychodów wynikający ze wzrostu liczby klientów korzystających z sieci zbudowanych z wykorzystaniem środków z POPC, głównie z udostępniania łączy innym operatorom w modelu BSA i LLU, a także z usług świadczonych klientom biznesowym.

Należy pamiętać, że jest to ostatnie sprawozdanie finansowe Inea w dotychczasowym kształcie. 1 lipca nastąpił podział spółki. Dotychczasowa Inea zmieniła nazwę na Fiberhost i zajmuje się świadczeniem usług hurtowego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, zaś wydzielona z niej Inea Spółka z o.o. (właścicielem jest Odin Holdings Sarl) zajmuje się świadczeniem usług dla użytkowników końcowych, w tym klientów biznesowych.

 

Sprawozdanie finansowe (ZIP XML)
Sprawozdanie zarządu z działalności (PDF)