REKLAMA

W Hotelu Europejskim woleli Netię od T-Mobile

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje  projektu decyzji w sprawie określenia warunków dostępu T-Mobile Polska do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13.

Chodzi o zbudowany w latach 1855-1878 Hotel Europejski, który obok części hotelowej oferuje także ok. 7 tys. m2  powierzchni biurowej.  Budynek jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

T-Mobile dysponuje tam  infrastrukturą telekomunikacyjną wykorzystywaną do realizacji transmisji nadawczo-odbiorczej wraz z instalacją antenową na budynku (stacja BTS), które zostały wybudowane na podstawie umowy zawartej z właścicielem budynku, spółką H.E.S.A.

W sierpniu 2019 r. T-Mobile zwrócił się  do właściciela obiektu z pismem o dostęp do budynku, ponieważ planował tam dalsze inwestycje telekomunikacyjne. W grę wchodziło „wykorzystanie przyłącza telekomunikacyjnego”, „doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku”, „wykorzystanie instalacji telekomunikacyjnej budynku”, „wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku”. 

Do porozumienia między stronami nie doszło i w listopadzie 2019 r. T-Mobile skierował sprawę do UKE. Operator warunkowo ograniczył zakres żądań ujętych we wniosku, tj. ograniczył się do żądania dostępu w zakresie wykorzystania istniejących kabli telekomunikacyjnych w budynku lub zainstalowania własnych kabli telekomunikacyjnych, pod warunkiem że:

  1. brak jest dostępnych kabli telekomunikacyjnych, należących do Udostępniającego lub innego podmiotu lub
  2.  istniejące kable telekomunikacyjne nie gwarantują spełnienia oczekiwanej jakości lub
  3.  koszt udostępnienia przez inny podmiot kabli telekomunikacyjnych przewyższa koszt wykonania i utrzymania analogicznej instalacji telekomunikacyjnej w budynku przez (ustalony w kosztorysie projektu wykonawczego sieci) lub
  4. nie ma możliwości ustalenia stanu faktycznego w terminie 9 dni roboczych od dnia wystąpienia do innego podmiotu o dostęp do instalacji telekomunikacyjnej budynku 

Zanim jednak UKE rozstrzygnie tę sprawę, 1 stycznia 2021 r.  H.E.S.A. zawarła z Netią umowę  dzierżawy oraz umowę  współpracy w zakresie wykonywania usług telekomunikacyjnych. Na jej podstawie: „Netia weszła w ogół praw i obowiązków udostępniającego w zakresie dotyczącym zarządu infrastrukturą telekomunikacyjną oraz uzyskała prawo do korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej w formie dzierżawy” i „jest obecnie jedynym zarządcą infrastruktury telekomunikacyjnej zlokalizowanej na nieruchomości, stanowiącej własność właściciela obiektu”.

Co zaś istotne, zgodnie z umową Netia odpowiada za zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną, co obejmuje m.in.  obsługę operatorów telekomunikacyjnych występujących z wnioskiem do H.E.S.A. o  uzyskanie dostępu do obiektu i nieruchomości dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych w Hotelu Europejskim oraz ich dalszą obsługę w obiekcie. Netia ma też prawo do zawieranie umów z operatorami występującymi o udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej.

UKE uznał, że T-Mobile  jest uprawniony jedynie do wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej. Nie zgodził się jednak na wykonania przez operatora instalacji telekomunikacyjnej w budynku. Ustalił bowiem, że w Hotelu Europejskim znajduje się instalacja telekomunikacyjna wykonana w technologii światłowodowej, pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, której właścicielem jest Netia. I  zgodnie z oświadczeniem Netii, może być ona wykorzystana przez T-Mobile.  

UKE odniósł się też do wniosku T-Mobile odnośnie  korzystania przez niego z istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego oraz istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, będących własnością H.E.S.A i wydzierżawionych Netii. Regulator  zalecił T-Mobile podjęcie negocjacji z Netią. Dopiero w razie niepowodzenia tych negocjacji T-Mobile może wystąpić do Prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej taką umową.