W rejestrze UKE maleje liczba operatorów z Polski, a rośnie z zagranicy

W 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych (RPT) prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pojawiło 185 nowych wpisów, w tym 24 wpisów przedsiębiorców zagranicznych, co stanowi 13 proc. wszystkich dokonanych wpisów do RPT w roku 2021. Ponadto dokonano 207 wykreśleń z RPT oraz 26 wpisów do rejestru jednostek samorządu terytorialnego (RJST) prowadzących działalność z zakresu telekomunikacji i sześć wykreśleń z RJST.

Najczęstszą podstawą do wykreślenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych z RPT w 2021 r. był art. 12a ust. 2 ustawy Pt, czyli wniosek samego przedsiębiorcy – UKE dokonał 121 wykreśleń na wniosek. 49 przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostało wykreślonych w związku z niewypełnieniem obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pt, za dwa kolejne lata. Pozostałe wykreślenia spowodowane były uzyskaniem informacji z CEIDG albo KRS o wykreśleniu przedsiębiorcy (czyli o zaprzestaniu wykonywania jakiejkolwiek działalności).

Ogółem wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., nie uwzględniając podmiotów wykreślonych, w RPT znajdowały się 4 104 podmioty, a w RJST 544 jednostki. Oznacza to, że trend spadkowy jest kontynuowany. Na koniec 2020 r. w RPT widniało 4126 przedsiębiorców, a w 2011 r. był ich  7105.  

Przybywa natomiast systematycznie zagranicznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w RPT i na koniec 2021 r. było ich 61, podczas gdy w 2011 r. tylko pięciu.