Wasko zwiększa przychody z budowy sieci, ale w kontrakcie GSM-R nowe rafy

Dział inwestycji infrastrukturalnych Wasko, m.in. budowa szerokopasmowych sieci szkieletowych i dystrybucyjnych oraz systemów automatyki i telematyki transportu, w I kwartale tego roku wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie  52,4 mln zł, tj. 46,5 proc. sprzedaży ogółem grupy. Kwota przychodów w tym segmencie jest nieznacznie wyższa niż w I kwartale 2022 r., tj. o 7,6 mln zł. Przychody w tym segmencie wynikają przede wszystkim z realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowych, w tym budowy sieci GSM-R, kontraktów na wykonanie systemów sterowania i zapewnienia bezpieczeństwa w budowanych tunelach.

Realizacja kontraktu kontraktu GSM-R napotyka na kolejne rafy. W maju Sąd Rejonowy w Warszawie wyraził zgodę dla będącej w sanacji spółki Herkules Infrastruktura na odstąpienie od umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R”. w efekcie zarządca masy sanacyjnej Herkules Infrastruktura złożył oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu. Powyższa sytuacja wymaga uzgodnienia przez pozostałych partnerów konsorcjum zasad przejęcia do realizacji zakresu prac przypisanego dotychczas Herkules Infrastruktura. 

Przypomnijmy, że w skład konsorcjum, które w 2018 r. zawarło umowę GSM-R z PKP PLK wchodziły Nokia Solutions and Networks (lider) oraz spółki zależne: Wasko, Pozbud (obecnie Compremum) i Herkules.

Niezależnie od tego partnerzy konsorcjum prowadzą negocjacje z PKP PLK dotyczące zmiany postanowień kontraktu w zakresie ustalenia nowego harmonogramu realizacji prac, zmiany wynagrodzenia wykonawcy w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia kontraktu, w szczególności, takimi jak pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie. 

Generalnie grupa Wasko w I kwartale tego roku osiągnęła  przychody w wysokości 112,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,6 mln zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Wypracowała przy tym dodatni wynik brutto na sprzedaży wynoszący 10,4 mln zł, przy stracie ze sprzedaży wynoszącej 3,4 mln zł i stracie netto na poziomie 4 mln zł.