REKLAMA

WiFiKomputer będzie mógł wykorzystać latarnie i słupy średniego napięcia PGE Dystrybucja

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany warunków dostępu dla firmy WiFiKomputer, ISP z Mińska Mazowieckiego do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja.

Co ciekawe, operator nie ubiegał się o obniżenie stawek za dostęp od słupów, ale o zmianę zasad zapewnienia dostępu do elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia (nN) i średniego napięcia (SN) przez PGE określonych w umowie ramowej zawartej między stronami w 2020 r. Chciał też wykorzystać do podwieszania światłowodów słupy oświetlenia drogowego i średniego napięcia.

W sprawie tej zwrócił się do firmy energetycznej w grudniu 2021 r. PGE Dystrybucja odmówiła podjęcia negocjacji w tej sprawie i sprawa trafiła do UKE.

Regulator w dużej mierze przychylił się do wniosku operatora stwierdzając, że wiele z zapisów umowy ramowej między WIFIKopmuter a PGE Dystrybucja jest  niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzją Prezesa UKE z lutego 2021 r. wobec OSD.

UKE zwrócił uwagę, że na PGE Dystrybucja  ciążą obowiązki, takie jak:

  1. ograniczenie technologii prac pod napięciem wyłącznie do prac, dla których wymóg takiej technologii wynika z przepisów prawa,
  2. brak ograniczeń w zakresie technologii podwieszanych kabli telekomunikacyjnych na słupach elektroenergetycznych (zgodnie z zasadą neutralności technologicznej dla kabli światłowodowych),
  3. brak podstaw do odmowy dostępu do słupów elektroenergetycznych średniego napięcia oraz słupów oświetlenia drogowego,
  4. ograniczenia zbędnych czynności i niepotrzebnych kosztów, w tym:

a) brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (wymagającego sporządzenia projektu przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi) w przypadku podwieszenia kabli telekomunikacyjnych na słupach elektroenergetycznych,
b) brak obowiązku ISP inwentaryzacji udostępnianych słupów elektroenergetycznych oraz infrastruktury już na nich podwieszonej (PGE Dystrybucja  jest zobowiązana do przekazania wszelkich dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu technicznego podwieszenia infrastruktury). 

UKE uznał więc np, że brak jest podstaw prawnych do wymagania, aby dokumentacja projektowa była sporządzona przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Uwzględnił też postulat WIFIKomputer w zakresie wykreślenia obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, mającej na celu zweryfikowanie istniejącego obciążenia w postaci m.in. podwieszonego kabla telekomunikacyjnego innego operatora telekomunikacyjnego. ISP będzie mógł też wykorzystać latarnie i słupy średniego napięcia do podwieszania światłowodów. 

UKE uwzględnił postulat ISP z Mińska Mazowieckiego w zakresie wykreślenia obowiązku zapewnienia przez niego zasilania rezerwowego dla odbiorców energii, co uznał za wymaganie nadmiarowe.

Regulator nie uwzględnił natomiast postulatu WIFiKomputer w zakresie usunięcia zakazu mocowania linii światłowodowych do konstrukcji wsporczych przewodów roboczych. Operator wskazał przy tym, że „konstrukcjami wsporczymi” nazywane są m.in. słupy, więc utrzymanie omawianego zakazu oznaczałoby generalne zakazanie WIFiKomputer podwieszania kabli telekomunikacyjnych na słupach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja.

– Przedmiot zakazu jest zrozumiały i odnosi się jedynie do konstrukcji wsporczych dedykowanych dla przewodów roboczych, przy czym sam słup elektroenergetyczny takiej konstrukcji nie stanowi. W istocie, wykreślenie z umowy ramowej zakazu mocowania linii światłowodowych do konstrukcji wsporczych przewodów roboczych nie zostało należycie uzasadnione, bowiem wynika z nieprawidłowo przyjętej przez opertora  wykładni postanowień umowy ramowej – wyjaśnił UKE.