REKLAMA

Właściciel Centrum Łopuszańska 22 w stolicy chciał dać płatną asystę T-Mobile przy budowie instalacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wniosku T-Mobile Polska o ustalenie warunków dostępu do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 22, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia w nim usług telekomunikacyjnych. 

Chodzi o obiekt handlowo-usługowy, Centrum Łopuszańska 22, gdzie znajduje się ponad 200 sklepów, a stroną postępowania jest spółka Devin Investments, właściciel obiektu, do której T-Mobile zwrócił się we wrześniu 2023 r.  z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie do nieruchomości i budynku. Strony nie doszły do porozumienia i w listopadzie  2023 r. sprawa trafiła do UKE.

Operator wnioskował u regulatora o zapewnienie mu możliwości:

  • doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku w budynku w celu jego dalszej eksploatacji z prawem przebudowy lub remontu,
  • wykorzystywania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku należącej do właściciela, korzystania z punktu styku,
  • wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu. 

Devin Investments wyjaśnił, że w budynku znajduje się instalacja telekomunikacyjna przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s będąca jego własnością, z której T-Mobile może skorzystać.  Jednocześnie jednak wniósł o „umorzenie postępowania w sprawie, z uwagi na fakt, że operator nie dopełnił warunków formalnych i nie wykonał czynności niezbędnych dla złożenia do Prezesa UKE wniosku o wydanie decyzji administracyjnej ustalającej warunki dostępu do budynku, a w szczególności nie złożył właścicielowi budynku skutecznego i formalnie poprawnego wniosku o ustalenie warunków dostępu”.

UKE się jednak z tym nie zgodził i nie widział podstaw do umorzenia prowadzonego w sprawie postępowania. 

Devin Investments argumentował też, że  „każde działanie w obrębie instalacji telekomunikacyjnej budynku i każda ingerencja w instalację telekomunikacyjną musi odbywać się w asyście specjalistów delegowanych przez niego. Koszty takiej asysty powinny obciążać operatora”.

Zdaniem właściciela obiektu, konieczność zapewnienia takiej asysty wynika z wymogów bezpieczeństwa, jakie obowiązują w budynkach biurowych i potrzebą zapewnienia bezpiecznej i niezakłóconej łączności dla wszystkich najemców, którymi często są podmioty, takie jak banki kancelarie notarialne i prawne czy koncerny działające na całym świecie. W związku z tym właściciel obiektu powinien dopilnować, aby wszystkie prace w obrębie instalacji telekomunikacyjnej były prowadzone zgodnie ze sztuką i nie powodowały zagrożenia. A koszty asysty powinien ponosić operator. 

UKE nie uwzględnił tego postulatu w proponowanym zakresie. Zdaniem regulatora niewielki zakres prac operatora wynikający z przyznanych decyzją uprawnień oraz niska czasochłonność z tym związana, a tym samym nikła ingerencja T-Mobile  w nieruchomość i w budynek powoduje, że zagrożenie dla bezpieczeństwa i ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w obiekcie  jest znikome.

Zgodnie z projektem decyzji T-Mobile Polska jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. korzystania z punktu styku w budynku,
  3. eksploatacji istniejącej w budynku instalacji, a także usuwania awarii tej instalacji, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  4. utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza, w tym kanalizacji kablowej, jeśli operator wykona ją na podstawie decyzji, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez operatora usług telekomunikacyjnych,
  5. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.