REKLAMA

Wojsko wydzierżawi 3 kanały satelitarne systemu UHF TACSAT

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ogłosiło rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie procedury negocjacyjnej na usługę dzierżawy 3 kanałów satelitarnych systemu UHF TACSAT z podziałem na 3 części.

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy udzieleniu zamówienia jest cena.

Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, oraz informacji niejawnych międzynarodowych NATO RESTRICTED i RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Do realizacji umowy mogą być dopuszczeni pracownicy wykonawcy, którzy jednocześnie posiadają aktualne: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w tym międzynarodowych NATO i UE.

Oferty można składać do godz. 10:00, 12 czerwca 2023 r.