REKLAMA

Wspólnota „Charlie” musi udostępnić sieć Stansatowi w Ożarowie Mazowieckim

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla firmy Stansat, sieci kablowej z Ożarowa Mazowieckiego, do nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Nadbrzeżnej 38 w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

Obecnie budynkiem zarządza Wspólnota Mieszkaniowa „Charlie” przy ul. Nadbrzeżnej 38 w Ożarowie Mazowieckim, ale Stansat z wnioskiem o zawarcie umowy o dostęp do nieruchomości i budynku wystąpił w  października 2020 r. do inwestora (ówczesnego właściciela nieruchomości i wznoszonego na niej budynku).

Wnosił w nim o:  

  • możliwość wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe,
  • możliwość doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku,
  • umożliwienie korzystania z punktu styku,
  • umożliwienie utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji telekomunikacyjnej,
  • umożliwienie wejścia na teren Nieruchomości, w tym do Budynku, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu.

Inwestor odmówił kablówce zawarcia umowy na przedstawionych przez nią w projekcie umowy warunkach. Jednocześnie uznał, że żądanie Stansatu jest przedwczesne oraz ekonomicznie nieopłacalne. Dodatkowo wskazał operatorowi, że na nieruchomości i budynku są świadczone usługi przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego tj. Netfalę, ISP z Ożarowa Mazowieckiego. 

W tej sytuacji w grudniu 2020 r. Stansat skierował sprawę do UKE.

Regulator w trakcie postępowania ustalił, że inwestor wykonał w budynku infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w tej sprawie i stanowiła ona jego własność, a obecnie stanowi ona własność wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na zewnątrz budynku należy innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, tj. firmy Netfala. 

UKE ocenił, że instalacje należące do wspólnoty składają się z elementów pozwalających Stansatowi  na świadczenie usług w budynku w zamierzonej technologii, zapewnienie dostępu polegającego na umożliwieniu jej wykorzystania zgodnie z zapisami meagustwy telekomunikacyjnej jest nieodpłatne (art. 30 ust. 3a). Stansat ma jednak prawo do eksploatacji instalacji tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych, a więc w zakresie, w jakim będzie miał abonentów.

UKE uznał, że powielenie instalacji telekomunikacyjnej w budynku byłoby ekonomicznie nieopłacalne.

Zgodnie z projektem decyzji Stansat jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  3. wykorzystania punktu styku w budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.