REKLAMA

Cubeinfo wygrało z PARP przed NSA

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie miała podstaw do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu budowy sieci telekomunikacyjnej ze spółką Cubeinfo. Przypomnijmy, że projekt operatora znalazł się na liście projektów do subsydiowania w ramach programu budowy sieci dostępowych w województwach Polski Wschodniej, ale ostatecznie nie uzyskał dotacji z powodu zmiany tzw. linii demarkacyjnej i kolizji z projektem dotowanym w ramach POIG 8.4.

Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez WSA w Warszawie, tyle że sąd ten zobowiązany będzie do ponownego wyrokowania zgodnie z wytycznymi zawartymi z uzasadnieniu wyroku NSA, którego spodziewać się należy niebawem – mówi mec.Łukasz Bazański, który reprezentuje w tej sprawie Cubeinfo. – Jedna z możliwości jest taka, że WSA nakaże PARP ponowne rozpatrzenie sprawy. PARP oczywiście może jeszcze złożyć odwołanie do NSA, ale trudno się spodziewać, aby w jeszcze jednym postępowaniu kasacyjnym NSA nie przychylił się do orzeczenie, które zapadła zgodnie z jego wytycznymi.

To niestety nie oznacza jeszcze sukcesu operatora. Nawet, gdyby PARP ostatecznie została zmuszona do podpisania umowy, to wobec 1-1,5 roku zwłoki jego realizacja prawdopodobnie będzie niemożliwa. Cubeinfo miałoby jednak otwarta drogę do wystąpienia wobec PARP z cywilnym roszczeniem odszkodowawczym.

W ustnych, zasadniczych motywach rozstrzygnięcia NSA podał, że za zasadne uznaje zarzuty spółki naruszenia zasad przejrzystości prowadzonego postępowania, a zwłaszcza art. 26 ust. 2 i art. 29 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którymi instytucja zarządzająca powinna m.in. zapewniać przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów, a instytucja ogłaszająca konkurs do czasu zawarcia wszystkich umów nie może spowodować pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków – mówi Łukasz Bazański.  Każdy precedensowe orzeczenie pomoże ucywilizować na przyszłość procedury konkursowe i postępowanie nie tylko przez PARP, ale i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które będzie instytucją zarządzającą w działaniu PO RPW 2.1. Do tej pory było bardzo mało orzeczeń NSA dotyczących projektów unijnych. Każde kolejne wywiera istotny wpływ na wykładnię i stosowanie przepisów, które są niejasne. Cubeinfo walczy w tej sprawie między innymi dlatego, że realizuje także inne projekty i może się spodziewać analogicznych kłopotów przy innych inwestycjach