Czy spółdzielnia w Rzeszowie może ignorować prawo i nie wyposażyć budynków w instalacje?

Urząd Komunikacji  Elektronicznej rozpoczął drugie konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Skyware, ISP z Rzeszowa do nieruchomości położonych w Rzeszowie i należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”, w tym do posadowionych na nieruchomościach lub będących w budowie budynków. 

W opublikowanym w maju 2021 r. projekcie decyzji w tej sprawie UKE zadecydował m.in., że Skyware ma prawo do wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków. Jednakże w czerwcu w przesłanym do regulatora piśmie operator z Rzeszowa zmienił swe żądanie. Tym razem wnisokował o:

  • umożliwienie budowy nawiązania do kanalizacji teletechnicznej spółdzielni (istniejącej lub przyszłej) oraz umieszczenia w niej kabli światłowodowych aż do punktów styku w budynkach oraz umożliwienie korzystania z punktów styku;
  • umożliwienie korzystania z instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

W prowadzonym postępowaniu UKE ustalił jednak, że na nieruchomościach i wznoszonych na nich budynkach nie znajdują się instalacje telekomunikacyjne i punkty styku stanowiące własność spółdzielni.  W efekcie zmuszony umorzyć postępowanie w zakresie umożliwienia nieodpłatnego korzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach oraz z punktów styku. 

Ponadto w piśmie z czerwca 2021 r. Skyware cofnął wniosek w zakresie możliwości wybudowania instalacji telekomunikacyjnych budynków. W konsekwencji postępowanie w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe.

W trakcie konsultacji pierwszego projektu decyzji  31 maja 2021 r. stanowisko konsultacyjne złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” . Twierdziła w nim, iż w przypadku wydania decyzji umożliwiającej wykonanie przez operatora własnych instalacji światłowodowych w budynkach wiązać się to będzie z przesunięciem terminu umownego zakończenia budowy oraz dodatkowymi kosztami. W związku z wycofaniem przez Skyware wniosku w tym zakresie, UKE nie zajął stanowiska w tej kwestii.

W drugim postępowaniu przed UKE Skyware argumentował, że zgodnie z aktualnym na dzień zmiany pozwolenia na budowę stanem prawnym, budynki powinny zostać wyposażone w wewnątrzbudynkową instalację telekomunikacyjną, która powinna stanowić współwłasność właścicieli poszczególnych samodzielnych lokali mieszkalnych (musi istnieć wewnętrzna instalacja, która nie będzie stanowiła odrębnej własności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego). 

W toku postępowania UKE ustalił, że spółdzielnia nie wyposaży budynków w instalacje telekomunikacyjne, ponieważ  zrobił to inny  przedsiębiorca telekomunikacyjny i spełniają one  warunki określone w stosownym rozporządzeniu. 

UKE zwrócił się do Dyrektora Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Rzeszowie z prośbą o informację, czy spółdzielnia składając wnioski o pozwolenia na budową wskazywała, że projektowane we wznoszonych budynkach instalacje telekomunikacyjne stanowić będą części składowe nieruchomości. Regulator pytał też, czy c Wydział Architektury, rozpatrując  wnioski o zmianę pozwolenia na budowę, zobowiązuje inwestorów do wykonania instalacji telekomunikacyjnych stanowiących części składowe projektowanych budynków lub odbiera stosowne oświadczenia.

Prezydent Miasta Rzeszowa udzielił odpowiedzi, że Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Rzeszowie nie ma podstawy prawnej do zobowiązania inwestorów do wykonania instalacji telekomunikacyjnej. Spółdzielnia zaś potwierdziła, że podpisała umowę z innym operatorem (firmą Res.pl) na wykonanie sieci. 

W tej sytuacji UKE wezwał Skyware do udzielenia odpowiedzi czy podtrzymuje swój wniosek w zakresie możliwości wykorzystywania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków należących do spółdzielni  oraz w zakresie umożliwienia korzystania z punktów styku, w świetle informacji,  że w budynkach znajduje się instalacja telekomunikacyjna, wykonywana zgodnie z projektem budowlanym, jednak nie jest ona własnością spóldizelnia a innego operatora telekomunikacyjnego. 

Skyware podtrzymał swój wniosek.

UKE zmuszony był więc dokonać istotnych zmian w postanowieniach decyzji. i konieczne stało się przeprowadzenie ponownych konsultacji w sprawie. 

Ostatecznie zgodnie z projektem decyzji Skyware jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków poprzez doprowadzenie do punktów styku linii kablowych światłowodowych,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.