REKLAMA

Fixmap wydał 69 mln zł na ISP

Fixmap, inwestująca w operatorów ISP spółka Piotra Muszyńskiego, byłego wiceprezesa Orange Polska, w 2020 r. miała blisko 8,2 mln zł straty netto. Firma ma ujemne kapitały własne – niemal 15,6 mln zł na minusie – ale zarząd uważa, że jej działalność nie jest zagrożona.

Z informacji dodatkowej do złożonego w KRS sprawozdania finansowego za 2020 r. wynika, że ponoszone obecnie straty firma zamierza w przyszłości pokryć z przychodów ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych.

Fixmap przychody osiąga z usług doradczych na rzecz spółek portfelowych. W ub.r. wyniosły one 755,1 tys. zł (rok wcześniej 43 tys. zł). Główne pozycje kosztów, to usługi obce i wynagrodzenia, które w ub.r. wyniosły odpowiednio 3,62 mln zł (wzrost o 36 proc. w porównaniu z 2019 r.) i 1,05 mln zł (spadek o 2 proc.). Spółka osiąga również przychody z odsetek. W 2020 r. wyniosły one przeszło 781 tys. zł, w tym niemal 573 tys. zł od spółek portfelowych.

Fixmap działalność finansuje, emitując obligacje. Na koniec 2020 r. miało z tego tytułu łącznie niemal 112,4 mln zł zobowiązań (w tym 10,7 mln zł zobowiązań krótkoterminowych). Rok wcześniej zobowiązania związane z emisją obligacji wynosiły niemal 53 mln zł. Na odsetki od obligacji spółka w ub.r. wydała blisko 4,92 mln zł (rok wcześniej bez mała 2 mln zł).

Na zakup udziałów ISP Fixmap do końca 2020 r. wydał 69 mln zł, z tego 56 mln zł w 2020 r. Bilansowa wartość posiadanych udziałów to 68,1 mln zł. Dodatkowo spółka miała 11,1 mln zł zobowiązań z tytułu zakupu udziałów.

Partnerem działu jest:

Podmiotom powiązanym do końca 2020 r. udzielił niemal 12,4 mln zł pożyczek długoterminowych i niemal 2,5 mln zł pożyczek krótkoterminowych. W końcu ub.r w kasie i na rachunkach Fixmap miał ponad 18,7 mln zł.

Z informacji dodatkowej do sprawozdania wynika, że jedna ze spółek portfelowych – Terra Telekom – ma ujemne kapitały własne i znajduje się w restrukturyzacji. Fixmap nie dokonał odpisu aktualizującego wartość udziałów tego ISP (Fixmap kupił spółkę za 1,3 mln zł), gdyż jest przekonany, że „plan restrukturyzacji przyniesie konieczne efekty”.

Sprawozdanie finansowe (ZIP XML)
Informacja dodatkowa
Raport biegłego rewidenta