REKLAMA

GVT nie zdążył opracować warunków hurtowych do kanalizacji. Zrobił to za niego UKE

Aktualizacja 21.05.2022

Podlaskie Sieci Internetowe (PSI) i GVT odniosły się w konsultacjach do projektu decyzji przedstawionego przez UKE i postulują wprowadzenie w nim pewnych zmian.

PSI zasadniczo nie kwestionuje warunków, które określił regulator. Operator chciałby, a aby dodatkowo wprowadzone były w nich opusty cenowe zależne od okresu trwania umowy. I tak już po 24 miesiącach PSI spodziewa się rabatu 10 proc., a 36 miesiącach jego podwyższenia do 15 proc., a po 60 miesiącach do 30 proc.

GVT z kolei ma uwagi odnośnie cennika za dzierżawę kanalizacji kablowej. W projekcie decyzji UKE zaproponował stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 0,12 zł/netto/mies./metr za ułożenie kabla lub mikrokanalizacji o średnicy w przedziale 0 – 8,5 mm. GVT zwraca uwagę, że choć mieści się ona w zakresie referencyjnych cen rynkowych, do których odnosi się regulator, to nie jest zgodna z planem biznesowym spółki, gdy składała ofertę w postępowaniu na operatora NSSD. W oddzielnym (utajnionym dokumencie) GVT przedstawiła swe koszty utrzymania infrastruktury NSSD i postuluje, by tę stawkę podwyższyć do 0,85 zł, czyli zwiększyć ją siedmiokrotnie. GVT przekonuje, że będzie ona i tak na tyle niska, by nie stanowić bariery finansowej przy korzystaniu z kanalizacji NSSD.

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Podlaskiej Sieci Internetowej (PSI) do infrastruktury technicznej (kanalizacji kablowej) gminy Brańsk, której operatorem jest GVT.

Gmina Brański jest właścicielem infrastruktury, która powstała w ramach projektu  „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” (sieć NSSD). Liderem projektu była gmina Drohiczyn. Sieć wybudowała i jakiś czas operowała nią firma Green Operator, ale w 2017 r. ogłosiła upadłość, a odpowiedzialność za projekt przejęły bezpośrednio uczestniczące w nim jednostki samorządu terytorialnego, m.in. Brańsk (miał wcześniej status jednego z 12 „partnerów”). 

Wymogi tego unijnego projektu zakładały, że operator sieci NSSD będzie zobowiązany do zapewnienia innym operatorom efektywnego hurtowego dostępu do infrastruktury przez okres co najmniej siedmiu lat od rozpoczęcia eksploatacji wolnych zasobów sieci publicznej. Operator infrastruktury będzie także zobowiązany do odpłatnego oferowania szerokopasmowych usług detalicznych dla użytkowników końcowych (mieszkańców i przedsiębiorstw) z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do internetu.

Gminy Drohiczyn i Brańsk w marcu 2022 r. zawarły umowę, na mocy której ta druga będąc jednym z beneficjentów projektu NSSD, przyjęła środek trwały stając się właścicielem kanalizacji kablowej na obszarze gminy Brańsk, do której dostępu domaga się Podlaska Sieć Internetowa.

Na terenie gminy Brańsk znajduje się aż 75 km światłowodu oraz 26 punktów styku sieci obejmując tym samym większość miejscowości.

Gmina Brańsk nie była sama zainteresowana operowaniem tą siecią i w ubiegłym roku ogłosiła przetarg na operatora infrastuktruy.

Zainteresowanie nim było spore, bo w szranki stanęły cztery firmy: GVT z Legionowa, JMDI z Warszawy, która w okolicach Brańska realizowała projekt 1.1 POPC, Koba z Białegostoku i PC-Net z Brańska. 

Zwycięzcą okazała się GVT oferując najwyższy czynsz dzierżawny. Za prawo do zarządzania kanalizacją kablową przez pięć lat firma z Legionowa ma zapłacić 332,1 tys. zł  (5 535 zł miesięcznie). Oferta Koby powiązanej z PSI była na trzecim miejscu. Operator był gotów zapłacić czynsz za pięć lat w kwocie 169 740  zł (2 829 zł miesięcznie).

Ostatecznie na początku października ub. r. Wójt Gminy Brańsk podpisał umowę koncesji z firmą GVT w zakresie usług polegających na pełnieniu funkcji operatora infrastruktury.

PSI złożyła do gminy Brańsk wniosek o wszczęcie negocjacji w zakresie zawarcia umowy o dostęp do kanalizacji kablowej w końcu grudnia 2021 r., a wiec zanim został jeszcze wyłoniony operator infrastruktury. Gmina Brańsk odpowiedziała, że nie jest zainteresowana dzierżawą kanalizacji kablowej na poszczególnych odcinkach sieci, jak i świadczeniem innych usług. 

Sprawa więc trafiła do UKE. A ponieważ ani Brańsk, ani GVT nie zatwierdziły jeszcze oferty hurtowej w UKE, przygotował ją sam regulator. 

UKE podkreśla, że przewidziane w jego decyzji zasady obliczania i stawka opłaty abonamentowej za dzierżawę kanalizacji kablowej, jak też zasady obliczania i stawki opłat za nadzór są tożsame z zasadami obliczania i stawkami przewidzianymi w umowach zawartych przez PSI  z gminą Drohiczyn i gminą Siemiatycze w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej wybudowanej w ramach sieci NSSD.

Projekt decyzji UKE przewiduje stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 0,12 zł/netto/mies./metr za ułożenie kabla lub mikrokanalizacji o średnicy w przedziale 0 – 8,5 mm, a za nadzór operatora infrastruktury za pierwsze dwie godziny naliczana ma być kwota 180 zł/osoba/h. Każda następna godzina nadzoru to 65 zł/osoba/h, zaś dodatek za nadzór w godzinach 22:00-06:00 to 45 zł/osoba/h. Są to stawki tożsame ze stawkami  stosowanych przez operatorów infrastruktury wybudowanych w ramach sieci NSSD.