REKLAMA

HomeNet jak Koba będzie mieć sieć w bydynku wznoszonym przez Kul-Bud

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla HomeNet Technologies, ISP z Białegostoku do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Stołecznej. Inwestycję prowadzi tam firma Kul-Bud realizująca budowę mieszkalnego, wielorodzinnego budynku, który na dzień wydania decyzji przez regulatora nie został jeszcze ukończony, a deweloper nie uzyskał pozwolenia na jego użytkowanie.

HomeNet w maju 2019 r., zwrócił się do dewelopera z wnioskiem o dostęp do nieruchomości, w tym do wznoszonego budynku. Planował wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku, a w nim instalacji światłowodowej.

Do porozumienia między stronami nie doszło i operator w lipcu 2019 r. skierował sprawę do UKE.

Regulator wezwał dewelopera do przedstawienia stanowiska w sprawie, ale ten nie udzielił odpowiedzi. W tej sytuacji wydał rozstrzygnięcie korzystne dla białostockiego ISP, ponieważ na etapie budowy wszyscy zainteresowani operatorzy mogą na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną i powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków.

Zgodnie z projektem decyzji firma HomeNet Technologies jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Podobne rozstrzygnięcie dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej w budynku wznoszonym prze Kol-bud, UKE wydał wcześniej dla firmy Koba. Oznacza to, że białostoccy ISP będą tam konkurować o klientów.

REKLAMA