AKCJA SPOŁECZNA

Jest grupa operatorów, którzy nie widzą potrzeby rozwoju

Tomasz Wącirz, prezes zarządu iNET Group
(źr.fot.iNET)

Prowadzenie działalności gospodarczej, czy lobbing na rzecz lokalnych operatorów? Co jest dzisiaj bliższe misji iNet Group?

Działamy na trzech zasadniczych obszarach. Pierwszym, z racji funkcji integratora grupy, jest działanie lobbingowe na rzecz lokalnych operatorów poprzez realizację projektów non-profit dla spółki iNET Group. Drugim z obszarów, z racji tego, że iNET Group jest jednocześnie spółką prawa handlowego, jest działalność gospodarcza, która zapewnia odpowiednie zasoby (nie tylko finansowe) dla realizacji wybranych projektów. Trzecim z obszarów jest reprezentowanie naszych członków, a mówiąc dokładniej, ich stanowiska jako grupy, w ważnych dyskusjach dotyczących sytuacji ISP na rynku.

Takich organizacji próbujących lepiej, czy gorzej reprezentować interesy lokalnych operatorów jest przynajmniej kilka. Czym chcecie się w tym środowisku wyróżniać? Co was różni np. od Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej?

Wiemy dokładnie, czym zajmują się obecne na rynku organizacje, a w szczególności Izba. Uważam, że zorientowanie na odmienne cele umożliwia współistnienie i współpracę wszystkich obecnych na naszym rynku organizacji. Zrzeszanie się firm jest w obecnych czasach, czymś absolutnie naturalnym. Widać to zjawisko wyraźnie także w innych branżach. Uważam, że każda z organizacji spełnia swoją rolę. My, jako iNET Group, mamy jasno sprecyzowane własne cele i jesteśmy zorientowani na ich realizację, ale jednocześnie staramy się współpracować z innymi organizacjami tak aby dbać o wspólne dobro operatorów.

KIKE podjęła współpracę z Mediakomem, zrzeszająym lokalne kablówi. Czy wy, jako iINET, widzicie sens takiej współpracy, i czy planujecie się włączać w tego typu inicjatywy?

Widzimy głęboką zasadność tego typu współpracy i nie chcemy zamykać się w obszarze własnej branży. Przykładem może być porozumienie z 14 października bieżącego roku z Klastrem Innowacji Transportowych. Wspólne działania obejmować będą eksplorowanie rynku w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych i infrastrukturalnych w oparciu o projekty inteligentnych miast, innowacji w zakresie transportu, spedycji i logistyki, ekotechnologii, energii odnawialnej, inteligentnych systemów transportowych oraz usług dla biznesu. Członkowie iNET Group zyskają szansę na rozwój biznesu poprzez otwarcie na nowe, nie eksplorowane obszary rynku. Z końcem roku planujemy zawrzeć analogiczne porozumienie z przedsiębiorcami z sektora przemysłowego.

Jakie inne inicjatywy podjęliście w ostatnim okresie i co planujecie w najbliższej przyszłości?

Mogę wymienić między innymi projekt iNET IX polegający na stworzeniu i uruchomieniu węzła wymiany ruchu internetowego pomiędzy członkami iNET. To pierwszy w Polsce tego typu projekt oparty o ring światłowodowy pomiędzy Poznaniem, Warszawą i Katowicami.

Kolejną nową inicjatywą, już wspomnianą, jest poszerzenie rynków zbytu dla naszych członków w oparciu o współpracę z integratorami z innych branż. Jednocześnie z rozbudową sieci dystrybucji dla naszych członków ważnym i nowym zagadnieniem jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z różnych środowisk branżowych oraz wspólne eksplorowanie nowych rynków.
Nowością w iNET Group są organizowane comiesięczne szkolenia – TECH Meetingi – które zapewniają wiedzę techniczną jak i odpowiednie przeszkolenie z zakresu umiejętności miękkich. Ważną cechą TECH Meetingów jest regularność (odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w stały miejscu w centrum Polski) oraz otworzenie się na firmy także spoza grupy, które mogą uczestniczyć w spotkaniach.
Powróciliśmy również do idei zakupów grupowych, w ramach których zwyczajne zakupy organizowane są dla naszych członków na koniec każdego miesiąca a nadzwyczajne w jego połowie.
Myślę, że w okresie pełnienia przeze mnie funkcji prezesa zarządu przygotowaliśmy również przedpole do uruchomienie nowych inicjatyw w roku 2015. Wśród naszych planów jest rozwijanie projektu iNET IX, rozbudowa sieci dystrybucji i współpracy dzięki wsparciu integratorów z innych branż, nie tylko wspomnianej transportowej czy przemysłowej, rozbudowa bazy szkoleniowej, wprowadzenie systemu zarządzania jakością dla firm członkowskich, przygotowanie i wsparcie w wykorzystaniu środków unijnych, zorientowanie naszych członków na nawiązanie współpracy z dużymi klientami biznesowymi, podjęcie próby pełniejszej konsolidacji grupy, inicjowanie przedsięwzięć zorientowanych na wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy firmami zrzeszonymi w grupie a przedstawicielami władz, producentami i dystrybutorami.

Co według was doskwiera dziś najbardziej lokalnym ISP?

Przede wszystkim to samo co doskwiera wszystkim firmom, nie tylko z branży telekomunikacyjnej, więc duża konkurencja, nierzetelni kontrahenci niekorzystna polityka fiskalna czy dynamicznie zmieniające się otoczenie.

Z kolei to co dotyka w szczególności lokalnych ISP to na pewno spadające ceny usług, ekspansywna polityka dużych operatorów telekomunikacyjnych, którym znacznie łatwiej jest pozyskać środki na finansowanie działalności w myśl zasady, że duży może więcej, dynamicznie zmieniające się prawo i jego niestabilna sytuacja, zorientowanie prawodawstwa jedynie na prawa konsumenta z jednoczesnym istotnym pominięciem praw zabezpieczających operatorów oraz absurdalne zapisy prawne, które na pewno nie ułatwiają funkcjonowania lokalnym operatorom.

Jakie wyzwanie technologiczne, prawne, biznesowe stoją dziś przez lokalnymi operatorami?

Trudno jednym zdaniem opowiedzieć o wszystkich wyzwaniach stojących przed lokalnymi operatorami. Z pewnością wyzwaniem technologicznym jest przede wszystkim przejście operatorów z technologii radiowej na technologię światłowodową. W kontekście zjawiska konkurencji istotnym elementem jest rywalizacja jakościowa, co nierozłącznie wiąże się ze stosowaniem właściwych, zapewniających przewagę konkurencyjną, rozwiązań.

Ważnym wyzwaniem dla nas, jako integratora, jest inspirowanie partnerów do rozwoju technologicznego i poszukiwania wspólnie z nami innowacyjnych narzędzi.
Jeśli chodzi o wyzwania prawne najważniejszym dla nas zagadnieniem na chwilę obecną jest wejście w życie ustawy o prawach konsumenta i wpływ jej zapisów na obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, na co na pewno przygotujemy odpowiednio naszych członków poprzez wsparcie w zakresie przygotowanie dokumentów, szkolenia i konsultacji prawnych.
W zakresie wyzwań o charakterze biznesowym, największym jest utrzymanie pozycji rynkowej lokalnych ISP w obliczu ekspansywnych działań największych operatorów telekomunikacyjnych. Myślę również, że ciekawym wyzwaniem o charakterze biznesowym będzie ponowne wykorzystanie środków unijnych. Na pewno w zakresie wszystkich omawianych zagadnień doskonałym miejscem pozyskania wiedzy na temat odpowiedzi na wyzwania jest konferencja iNET Meeting, która odbędzie się w dniach 6 -7 listopada 2014 roku. Na konferencji pojawią się tematy związane z aktualną sytuacją rynkową lokalnych operatorów, aspektami prawnymi prowadzenia działalności telekomunikacyjnej oraz perspektywą 2020.

Dla lokalnych operatorów w przyszłych latach istotne będzie, na jakich zasadach rozdzielane będą środki unijne na budowę sieci dostępowych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jak wy jako iNet Group na to patrzycie?

Nową perspektywę postrzegamy na pewno jako ogromną szansę, którą trzeba należycie wykorzystać. Na pewno w tym zakresie będziemy wspomagać przedsiębiorców zrzeszonych w iNET Group tak aby w sposób efektywny korzystali z ostatniego, tak dużego, dofinansowania.

Pan jest prezesem zarządu Inet Group od około pół roku i jest pierwszą osobą na tej funkcji spoza branży, która wcześniej nie prowadziła działalność w branży telekomunikacyjnej. Na ile to utrudnia, a na ile ułatwia pana działania? Czy było coś co pana zaskoczyło?

Pomimo, ze nie prowadziłem bezpośrednich działań w branży telekomunikacyjnej, miałem okazję realizować projekty teleinformatyczne, które zapewniły mi odpowiedni poziom poznania, niezbędny do sprawnego wykonywania mojej pracy. Moje działania obecnie są skoncentrowane wokół dwóch obszarów, choć to bardzo duże uproszczenie. Pierwszym z z nich jest działanie na rzecz zrzeszonych operatorów, a drugim prowadzenie spółki.

W zakresie prowadzenia spółki prawa handlowego sprawa jest dosyć oczywista, ponieważ sprowadza się to do czynności, które są tożsame niezależnie od tego w jakiej branży realizuje się procesy zarządcze. W zakresie działania na rzecz zrzeszonych w iNET Group operatorów istotnym zagadnieniem jest umiejętność szerszego spojrzenia na całość zagadnienia. Jestem przekonany o tym, że choć prowadziłem wcześniej bezpośrednich działań w branży telekomunikacyjnej, daje mi możliwość szerszego dostrzeżenia potencjału grupy.

Moje wcześniejsze doświadczenia dotykają wielu zróżnicowanych środowisk biznesowych, które charakteryzują się odmiennymi cechami. Fakt ten zapewnia mi dużą elastyczność i zdolność do adaptacji, dlatego postrzegam całość w kategoriach ułatwienia mojego działania. To co zaskoczyło mnie najbardziej to duże zróżnicowanie operatorów, spośród których są przedsiębiorcy otwarci na rozwój i innowacje w zakresie prowadzonej działalności, jak i przedsiębiorcy, którzy nie widzą na chwilę obecną potrzeby rozwoju. Chciałbym to drugie nastawienie zmienić. Jestem przekonany, że zagadnienia takie jak zorientowanie na konsolidację grupy, wprowadzenie systemu zarządzania jakością, wspólna eksploracja i rozbudowa sieci dystrybucji zapewnią pożądany rozwój przedsiębiorców zrzeszonych w naszej grupie.

Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał Marek Jaślan