Klienci Multimedia Polska w 2019 r. kupowali mniej usług niż rok wcześniej

614,4 mln zł przychodów, o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej miały w 2019 r. Multimedia Polska. Przejęty w końcu stycznia br. przez Vectrę operator kablowy ubiegły rok zakończył ze 136 mln zł straty netto, o blisko 41 mln zł wyższą niż rok wcześniej.

W końcu ub.r. Multimedia Polska (MMP) świadczyły łącznie 1 627 562 usług (o ponad 23 tys. mniej niż rok wcześniej), w tym nieco ponad 940 tys. usług wideo (wzrost o 125), blisko 485 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu (spadek o niemal 13 tys.) i niemal 203 tys. usług telefonicznych (spadek o ponad 10 tys.). Spółka miała 695,3 tys. klientów, z których 304,6 tys. korzystało z dwóch usług, a 102,2 tys. z trzech i więcej usług.

Ubiegłoroczne przychody Multimediów (MMP) ze sprzedaży abonenckiej i międzyoperatorskiej wyniosły blisko 599 mln zł i były o niemal 4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Przychody z usług telewizyjnych wzrosły w ub.r. o 17,9 mln zł (o 4,5 proc.), przychody z usług szerokopasmowych zwiększyły się o 1,7 mln zł (o 1,3 proc.), a z usług telefonicznych o 2,9 mln zł (o 5,7 proc.). Przychody MVNO wyniosły 6,4 mln zł, wobec 2,8 mln zł w 2018 r.

Usługi telewizyjne stanowiły ponad 65 proc.przychodów spółki (rok wcześniej ponad 67 proc.), dostępu do internetu - ponad 21 proc. (21 proc.), a telefoniczne - prawie 8,5 proc. (8,9 proc.).

Operator odnotował stratę brutto na sprzedaży. Jego koszty działalności podstawowej wzrosły bowiem w ub.r. o ponad 6 proc. do ponad 622 mln zł. Najsilniej zwiększyły się koszty amortyzacji (o niemal 42 mln zł do 241,4 mln zł) i wynagrodzeń (o blisko 22 mln zł do 83,5 mln zł). Na wynagrodzenia jednoosobowego zarządu w ub.r. wydano niemal 6 mln zł, o 72 proc. więcej niż rok wcześniej.

Główny wpływ na wysokość straty netto miały koszty finansowe, które po wzroście o ponad 42 mln zł sięgnęły 150,5 mln zł. W kosztach finansowych za ub.r. spółka ujęła  nierozliczone do tej pory koszty pozyskania kredytu oraz koszty wcześnieszej spłaty, która nastąpiła 3 i 7 lutego 2020 r.

W kasie spółki na koniec ub.r. było 46,1 mln zł, o blisko 15 mln mniej niż rok wcześniej. Jej zobowiązania krótkoterminowe po wzroście o 69 proc. wynosiły blisko 463 mln zł. Głównym powodem były wyższe o niemal 131 mln zł zobowiązania związane ze spłatą kredytów i pożyczek. Ich wartość przekraczała 249 mln zł.

W ub.r. na inwestycje MMP wydały ponad 174 mln zł, czyli o blisko 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość nakładów poniesiono na rozbudowę, modernizację i utrzymanie sieci.

MMP na koniec roku miały ujemne kapitały własne (minus 119,2 mln zł), a zobowiązania krótkoterminowe o ok. 319 mln zł przekraczały aktywa obrotowe. W dniu sporządzania sprawozdania (14 maja 2019 r.) zarząd nie widział zagrożenia kontynuowania działalności operatora m.in. dlatego, że w styczniu i w lutym 2020 r. spółka otrzymała spłatę posiadanych obligacji w związku z ich wcześniejszym wykupem oraz zrefinansowała swoje zadłużenie (7 lutego spółka zawarła umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie działalności z konsorcjum, którego agentem jest Pekao SA; tego samego dnia przystąpiła w charakterze kredytobiorcy i gwaranta do zawartej w 2020 r. przez Vectra umowy kredytu). Ponadto firma generowała i - w ocenie zarządu - będzie generować w najbliższych latach gotówkę z działalności operacyjnej oraz będzie miała dodatni wynik EBITDA.

Raport roczny

Sprawozdanie z działalności