REKLAMA

Nie tylko POPC. Konkursy na unijne wsparcie dla przedsiębiorców

4) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. W przypadku projektu obejmującego studium wykonalności do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty jego opracowania.

Kto może aplikować

 

Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy.

 

 

Poziom dofinansowania projektu

 

Poziom dofinansowania 80 proc.  dla firm mikro - i małych, 70 proc. dla firm średnich.

 

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:

60 tys. zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:  400 tys. zł.

 

link do ogłoszenia

Terminy

 

Ogłoszenie: 31 lipca 2015 r.

Nabór:  31.08.2015 r. do 30.12.2015 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

Rozstrzygnięcie: marzec 2016.

 

 

Gdzie aplikować

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

link do strony www

Kryteria wyboru projektu

 

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR. Uwaga! Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony, musi spełniać wszystkie kryteria formalne, w zakresie kryteriów merytorycznych otrzymał co najmniej 6 pkt, przy czym za pierwsze sześć co najmniej po 1 pkt.

 

link do regulaminu

 

Link do kryteriów

 

link do informacji o obowiązkach przy realizacji projektu

 

Dokumentacja aplikacyjna

 

Należy zapoznać się z całą dokumentacją, m. in. regulaminem konkursu, kwalifikowalnością wydatków, wytycznymi, wzorem wniosku o dofinansowanie, wzorem umowy, wykazem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

 

link do dokumentacji

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP

lub na adres poczty elektronicznej oraz telefonicznie:

22 432 89 91 - 93.

Centrum Pomocy

 

 

info@parp.gov.pl

Co dalej?

Do końca bieżącego roku w POIR ogłoszone zostaną konkursy w ramach poddziałania 1.1.2 - prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, na wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych –oraz w ramach poddziałania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne, na wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

REKLAMA

Natomiast w 2016 roku możemy spodziewać się powtórzenia:

  1. w POPC konkursu na projekty tzw. "ostatniej mili",
  2. w POIR konkursów:

– Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa (tzw. "szybka ścieżka"
).

– Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

– Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

– Bony na innowacje dla MŚP.

– Badania na rynek.

Pamiętajmy też o licznych konkursach w ramach regionalnych programów operacyjnych (innowacje, rozwój produktów i usług, B2B). W wielu konkursach można szukać środków na rozwój przedsięwzięć związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

AUTORKA

Jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej: URTiP, UKE, Ministerstwo Infrastruktury, MAiC. W rządzie Donalda Tuska podsekretarz stanu w MAiC odpowiedzialna za telekomunikację, pocztę i fundusze unijne w szczególności za realizację projektów związanych z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Współautorka z Michałem Bonim planu naprawczego dla VII osi POIG w obszarze projektów związanych z budową e-usług w Polsce. W zakresie telekomunikacji odpowiedzialna m.in. za cyfryzację telewizji, opracowanie i wdrożenie Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzisiaj prowadzi firmę doradczą MMI Pro Connect.