REKLAMA

Nie wszystko złoto, co się świeci czyli kilka słów o nowych warunkach dostępu do słupów OSD

Dnia 27 maja 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawił się komunikat o gotowości poszczególnych OSD (operator sieci dystrybucyjnej) do wdrożenia decyzji Prezesa UKE i przygotowaniu stosownego wzoru umowy ramowej, regulującej zasady dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do słupów elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Warto przypomnieć, że decyzje Prezesa UKE określiły minimalny zestaw wymagań, które miały stanowić podstawę do samodzielnego opracowania przez OSD wzoru umowy na dostęp do słupów. W tym celu, OSD, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), opracowali wspólny wzorzec warunków dostępu, który następnie został skonsultowany z Prezesem UKE.

 (źr.itBLegal)

Jak się wydaje, diabeł tkwi w szczegółach, a „skonsultowany”, to nie to samo, co „uzgodniony”… Zwróćmy zatem uwagę, że UKE poinformował o tym, że „wzorce dokumentów, w tym wzór umowy ramowej, […] zostały poddane roboczym konsultacjom z Prezesem UKE”. Ale o tym będzie na końcu.

Mimo iż z komunikatu Prezesa UKE, a także informacji o wdrożeniu wspólnych i ustandaryzowanych warunków dostępu, opublikowanych przez poszczególnych OSD, wybrzmiewa optymizm oraz duma z dobrze wykonanego zadania, to jednak już pobieżna lektura opracowanych Zasad technicznych udostępniania słupów elektroenergetycznych (dalej Zasady techniczne), załączonych do wspomnianego wzoru umowy ramowej, skutecznie gasi entuzjazm przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przygotowane przez PTPiREE i przyjęte przez OSD warunki techniczne stoją w jawnej sprzeczności z postanowieniami decyzji Prezesa UKE nakładających obowiązki na OSD. Jak się wydaje, mamy nowe warunki i realną perspektywę starych problemów.

Stosowanie norm i wewnętrznych instrukcji OSD

OSD, w ramach wdrożenia ramowych decyzji Prezesa UKE, przygotowali załącznik o charakterze technicznym, który w swoim założeniu miał precyzować i rozwijać zagadnienia uregulowane w decyzji. Zasady techniczne, zgodnie z założeniem OSD, stały się kolejnym dokumentem przekazywanym operatorowi korzystającemu w odpowiedzi na zapytanie o możliwość udostępnienia konkretnych słupów. Dane o infrastrukturze oraz Zasady techniczne mają być łącznie podstawą do przygotowania projektu wykonawczego podwieszenia infrastruktury telekomunikacyjnej.

Warto przypomnieć, iż większość korzystających ze słupów przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i zrzeszające ich izby gospodarcze, jako główną barierę we wzajemnej współpracy, wskazywały wymaganie przez OSD stosowania tzw. prawa wewnętrznego, wydanego przez OSD, w postaci norm zakładowych czy instrukcji. Z powyższym wiązał się problem braku możliwości negocjowania tych dokumentów, nieadekwatność regulacji do prac przedsiębiorców telekomunikacyjnych (dokumenty dotyczyły realizacji czynności przez energetyków), a także dowolność OSD w zakresie jednostronnej modyfikacji tych zasad w trakcie obowiązywania umowy – bez powiadamiania operatora korzystającego. Do tej kategorii barier branża telko zaliczyła również wymóg stosowania do montażu linii światłowodowych Polskich Norm dotyczących budowy linii elektroenergetycznych.

Prezes UKE potwierdził w uzasadnieniu wydanych decyzji regulacyjnych, że do kategorii barier organizacyjnych należy zaliczyć konieczność stosowania obowiązujących u OSD instrukcji i norm dotyczących elektroenergetycznych linii napowietrznych (str. 29 „Decyzji” wydanej dla Polskiej Grupy Energetycznej) oraz określił, że przygotowanie projektu wykonawczego, a także wykonanie i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej, nie mogą naruszyć obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (Część II Rozdział 1, pkt 1.2 , ust. 1; Część II Rozdział 2 ust. 3 warunków dostępu). Tym samym Prezes UKE jasno określił (a wręcz: przesądził), że OSD nie mogą wymagać stosowania przez operatorów korzystających prawa wewnętrznego ukonstytuowanego przez OSD oraz Polskich Norm, które prawem obowiązującym nie są.