REKLAMA

Operatorzy wykorzystali 80 proc. środków z 1.1 POPC na dotacje

Niewielki zakres (trzy obszary i 101 tys. HP do podłączenia) oraz niewielka wartość (147 mln zł dofinansowania) II naboru wniosków w 3. konkursie Działania 1.1 POPC rozczarowała część operatorów. W Ministerstwie Cyfryzacji tłumaczą jednak, że nie można było sięgnąć do gospodarstw domowych z innych obszarów, aby nie powodować kolizji z trwającymi tam projektami z poprzednich konkursów. A poza tym, że środki z POPC zwyczajnie już się kończą. Operatorzy jednak nie wykorzystali wszystkich, jakie teoretycznie były dostępne w 1.1 POPC na dotacje do ich projektów inwestycyjnych.

Partnerem działu jest:

Łącznie z nadkontraktacją na 3. konkurs, łączne dostępne dla operatorów dofinansowanie wyniosło blisko 4,9 mld zł. Zakontraktowano natomiast do tej pory 3,773 mld zł. Razem z maksymalnym dofinansowaniem ostatniego naboru (147 mln zł) daje to 80 proc. oferowanych operatorom środków.

W trzech kolejnych konkursach 1.1 POPC wykorzystanie środków sięgało odpowiednio 41,3 proc., 62,7 proc. oraz 84,9 proc. oferowanych środków (wartości tych nie można uśredniać z powodu przesunięć między konkursami). Poza faktem nieopłacalności sieciowania części gospodarstw domowych na obszarach wsparcia, warto pamiętać, że beneficjenci mogli „licytować” w konkursach zwiększeniem wkładu własnego.

Ministerstwo Cyfryzacji komunikuje jednak zakontraktowanie w Działaniu 1.1 POPC kwoty 5,295 mld zł, co oznacza że z II osi priorytetowej (gdzie projekty idą słabo) przesunięto na Działanie 1.1 prawie 1,3 mld zł. To przesunięcie zresztą pozwoliło zrealizować wymagany harmonogram wydatkowania środków w całym POPC.

Środki, których nie wykorzystali operatorzy przeznaczone zostały w ramach 1.1 POPC na dofinansowanie projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (450 mln zł w formie dotacji otrzymał NASK-PIB) oraz na pożyczki szerokopasmowe i inne instrumenty finansowe dystrybuowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydatkowanie środków w tym drugim obszarze wydaje się jednak niepewne, ponieważ BGK wykorzystał na razie niewielką część dostępnych środków (prawie 1 mld zł). Dzisiaj można mieć wątpliwości, czy zostaną wykorzystane.

Nie wiadomo jeszcze, jaki byłby los tych środków w takim przypadku. Jak również, czy w przyszłości w funduszach strukturalnych znajdą się jeszcze jakieś środki na dotację do budowy sieci telekomunikacyjnych.

W ramach dotychczasowych konkursów, beneficjenci POPC zadeklarowali podłączenie do sieci blisko 2 mln HP. Na opublikowanej we wrześniu 2016 r. (i aktualizowanej w roku ubiegłym) liście białych plam znajdowało się 2,756 mln punktów adresowych.