AKCJA SPOŁECZNA

Orange Energia rozwija biznes

Orange Energia, spółka zależna największego krajowego operatora telekomunikacyjnego, opublikowała sprawozdanie za ubiegły rok. Podmiot, który zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej oraz gazu ziemnego radykalnie podniósł w ubiegłym roku wartość sprzedaży, ale przy negatywnym wyniku finansowym.

Przychody Orange Energia wyniosły w 2019 r. 117 mln zł i wzrosły rok do roku o prawie 77 proc. W 2017 r. spółka przejęła co prawda biznes sprzedaży energii elektrycznej sieci kablowej Multimedia Polska, ale konsoliduje go już od 2018 r. Jak więc podaje Orange Energia (na nasze pytanie) wzrost w 2019 r. był wynikiem organicznego rozwoju biznesu, głównie dzięki rozwojowi kanałów sprzedaży (POS, telesales, biznesowe kanały własne).

– To zwiększyło zasięg i możliwość dotarcia z ofertą do nowych segmentów klientów, zwłaszcza biznesowych z ofertami szytymi na miarę – podaje Orange Energia, choć w sprawozdaniu z działalności nie kryje, że sprzedaż pośrednia była w I półroczu utrudniona (o czym dalej).

Jeszcze szybciej niż wartość przychodów rosła jednak wartość kosztów, w efekcie czego spółka poniosła przeszło 6 mln zł straty operacyjnej netto wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, mimo 10 mln zł rekompensat z budżetu państwa za zamrożenie detalicznych cen.

Na biznes spółki istotny wpływ miały zeszłoroczne zawirowania na rynku energii elektrycznej wynikające ze wzrostu hurtowych cen i zamrożenia cen detalicznych. Spółka podaje, że ceny energii pozyskiwanej ze spalania paliw kopalnych wzrosły w ub.r. na giełdzie o 43 proc. Ceny tzw. zielonych certyfikatów pochodzenia energii wzrosły natomiast o 33 proc.

Jednocześnie spadek atrakcyjności alternatywnych dostawców energii elektrycznej spowodował niską motywację partnerów handlowych do sprzedaży oferty. Orange Energia podaje, że w I półroczu sprzedaż właściwie zamarła.

Niemniej spółka podaje, że w tym roku osiąga już rentowność na sprzedaży, i że rynkowe zawirowania ustępują.

– Po 2019 r., w którym obowiązywała tzw. ustawa prądowa i konieczność zapewnienia klientom w 2019 r. cen na poziomie z czerwca 2018 r., rok 2020 jest powrotem do stabilizacji. Potwierdzeniem jest zatwierdzenie taryf tzw. sprzedawców z urzędu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na poziomach zapewniających pokrycie kosztów działalności. Orange Energia realizuje marże pozwalające z jednej strony na zwiększanie wolumenu sprzedaży, a z drugiej na osiąganie pozytywnych wyników finansowych w przekroju całego prowadzonego biznesu – podaje spółka.

W ubiegłym roku ponad 98 proc. przychodów spółki przypadło na sprzedaż energii elektrycznej, a reszta (2,7 mln zł) na sprzedaż gazu ziemnego. Przy tej dysproporcji sprzedaż gazu była jednak działalnością rentowną. Spółka wprowadziła dwie nowe oferty dla biznesu i jedną ofertę dla odbiorców indywidualnych. Plany na bieżący rok podaje, jak poniżej.

Główne inicjatywy strategiczne przyjęte do realizacji w 2020 roku dla klientów segmentu B2C to:

  • Prosta i przejrzysta oferta;
  • Produkty Orange Energia powiązane z usługami Orange Polska i ubezpieczeniami;
  • Cyfrowe doświadczenia klienta;
  • Monitorowanie zużycia energii w oparciu o Internet Rzeczy;
  • Produkty oparte na odnawialnych źródłach energii, wprowadzające ofertę fotowoltaiczną Orange Energia.

Dla klientów segmentu B2B, wybrane inicjatywy strategiczne w 2020 roku to:

  • Indywidualne i negocjowane ceny;
  • Produkty Orange Energia łączone z usługami Orange Polska oraz audytem energetycznym;
  • Produkty oparte na odnawialnych źródłach energii, wprowadzające ofertę fotowoltaiczną Orange Energia.

Poza Grupą Orange, energię elektryczną oraz gaz sprzedaje także Polkomtel, a kiedyś robiły to również Multimedia Polska.

Sprawozdanie finansowe Orange Energia Sp. z o.o. za 2019 r. (XML ZIP)
Dodatkowe informacje do sprawozdania Orange Energia Sp. z o.o. za 2019 r. (PDF)
Sprawozdanie z działalności Orange Energia Sp. z o.o. w 2019 r. (PDF)