REKLAMA

Po interpelacji posła w sprawie białych plam, resort cyfryzacji naciska na Voice Net

Poseł Zbigniew Chmielowiec (PiS) w interpelacji poselskiej do Ministra Cyfryzacji zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu realizacji projektu 1.1 POPC na terenie gminy Niwiska (woj. podkarpackie) o dodatkowe punkty adresowe, które nie zostały ujęte w momencie przygotowywania interwencji w granicach, w której znajduje się gmina. Jest odpowiedź Ministra Cyfryzacji

O sprawie pisaliśmy w tekście Poseł dziwi się brakom w danych o infrastrukturze, ale wówczas resort cyfryzacji nie odniósł się jeszcze do interpelacji, dlatego ją przypominamy. 

Sprawa wywołała wcześniej niepokój wśród radnych gminy Niwiska, o czym też informowaliśmy.

Projekt „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i strzyżowskiego” w ramach 1.1 POPC  realizuje tam firma Voice Net. I jak się okazało urząd gminy dopiero w trakcie realizacji projektu uzyskał informację o braku danych adresowych całej miejscowości Kosowy oraz części miejscowości Hucina, które nie są ujęte w programie budowy sieci szerokopasmowych.

Poseł zwraca m.in. uwagę na niedoskonałość przygotowanej mapy białych plam.

Według wyjaśnień Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji problemy wynikły w związku z brakami w bazach danych adresowych, co mogło być spowodowane niekompatybilnością baz w tym okresie, które były zasilane w różny sposób, a nie wszystkie błędy dało się wychwycić w instytucjach, które wysyłały oraz odbierały dane. Ciężko jest zrozumieć, dlaczego podczas planowania inwestycji w ramach 1 osi priorytetowej POPC zostają ominięte całe miejscowości w gminach bez jakiejkolwiek weryfikacji. Pod uwagę należy wziąć fakt, że projektem zostały objęte miejscowości posiadające już sieć światłowodową, dla których realizowana jest druga sieć, a miejsca bez dostępu do Internetu pozostają same sobie zauważa poseł Chmielowiec..

Wytyka ministerstwu cyfryzacji, że trudno jest zbudować e-administrację oraz inne narzędzia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, jeśli beneficjenci, którzy są w tym procesie najważniejsi, ostatecznie nie będą mieli możliwości z nich korzystać.

– Jednocześnie według zapewnień zastępcy dyrektora Departamentu Telekomunikacji w zaktualizowanych bazach pojawiły się nowe punkty adresowe, o które można rozszerzyć obszar interwencji. Niemniej jednak nadal nie wszyscy mieszkańcy gminy są objęci w planach dostępu do sieci światłowodowej, co nie jest kompatybilne z informacjami podanymi powyżej. Ze względu na specyfikę miejscowości, ukształtowanie terenu oraz rozproszenie punktów adresowych na tę chwilę brak jest chętnych operatorów, którzy chcieliby ze środków własnych wybudować sieć światłowodową w tych miejscowościach – napisał w interpelacji poseł.

I pytał, kiedy można spodziewać się uzupełnienia obszaru interwencji o punkty adresowe z miejscowości Kosowy i Hucina w gminie Niwiska? Czy uda się to zrealizować w ramach realizowanego projektu przez firmę Voice Net? Podkreślał przy tym, że brak realizacji programu na tych obszarach spowoduje wykluczenie mieszkańców z dostępu do szerokopasmowego internetu na długie lata.

Minister Cyfryzacji odpowiedział posłowi, że 19 lutego Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło na swojej stronie internetowej kolejne punkty adresowe, w tym 393 punkty znajdujące się w gminie Niwiska, z czego 219 z miejscowości Kosowy oraz 113 z miejscowości Hucina, umożliwiając firmie Voice Net objęcie tych miejscowości zasięgiem realizowanego projektu.

Na wniosek gminy Niwiska, Ministerstwo Cyfryzacji zwróciło się też 27 lutego br. do operatora  z interwencją w sprawie rozszerzenia zakresu projektu o udostępnione punkty adresowe z miejscowości Kosowy (do tej miejscowości został bowiem ograniczony wniosek gminy). Ponieważ Vocie Net nie odpowiedział resort ponownie zwrócił się do operatora z prośbą o rozważenie przyłączenia dodatkowych gospodarstw domowych w miejscowościach Kosowy i Hucina, w ramach realizowanego projektu 1.1 POPC lub ze środków własnych. Jeżeli beneficjent zdecyduje się objąć te miejscowości zasięgiem projektu, sieć szerokopasmowa powinna zostać do nich doprowadzona najpóźniej do końca br.

Ministerstwo zadeklarowało, że zobowiązuje się niezwłocznie poinformować  o decyzji Voice Net w tej sprawie posła Chmielowca  oraz gminę Niwiska.

– Odnosząc się do stwierdzenia, że „projektem zostały objęte miejscowości posiadające już sieć światłowodową, dla których realizowana jest druga sieć (…)” należy wyjaśnić, że wsparcie udzielane jest tylko tam gdzie nowoczesna sieć telekomunikacyjna nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie w ciągu 3 lat na zasadach komercyjnych. Miejsca, do których skierowane są interwencje ze środków PO PC, ustalane są na podstawie informacji o istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej oraz o planowanych inwestycjach szerokopasmowych. Istniejąca infrastruktura szerokopasmowa ustalana jest na podstawie informacji zbieranych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach której każdy operator telekomunikacyjny ma ustawowy obowiązek – pod rygorem administracyjnej kary pieniężnej – przekazać, co najmniej raz w roku, informacje o lokalizacjach, w których może świadczyć usługi dostępu do szybkiego internetu. Z kolei planowane inwestycje operatorzy mogą zgłaszać w ramach otwartych konsultacji społecznych, prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji przed każdą interwencją ze środków PO PC – wyjaśnia ministerstwo