REKLAMA

Prawo komunikacji elektronicznej: co w bezpieczeństwie sieci i usług?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), zastępująca dyrektywy: 2002/19/WE, 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE została opublikowana w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej” 17 grudnia 2018 r. i weszła w życie 20 grudnia 2018 r., wyznaczając państwom członkowskim czas na transpozycję przepisów dyrektywy do prawa krajowego nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 r. Projekt (dalej: Projekt) takiej transpozycji został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i przesłany izbom gospodarczym do tzw. prekonsultacji.

Rozpoczynamy, krótkim omówieniem Rozdziału 5 Oddziału 2 projektu PKE, poświęconego zagadnieniu bezpieczeństwa sieci i usług.

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI

Jako, że zmiany wprowadzane przez nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) mogą okazać się kluczowe dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego (czy może raczej: rynku komunikacji elektronicznej) na kolejną dekadę serwis TELKO.in wspierany przez Kancelarię IMP i, osobiście, Ireneusza Piecucha – Partnera Zarządzającego tą kancelarią, podejmuje inicjatywę podjęcia dyskusji dotyczącej kształtu planowanych regulacji.

Do dyskusji zapraszamy operatorów, dostawców, ekspertów. Nasza dyskusja prowadzona będzie wokół określonych wątków nowej regulacji. Czekamy na propozycję oraz zgłoszenia moderatorów dla takich wątków.

Na łamach TELKO.in publikować będziemy artykuły przygotowane przez uczestników dyskusji, sprawozdania z debat poświęconych poszczególnym wątkom oraz wywiady z osobami zaangażowanymi w tworzenie nowego prawa. Aby dyskusja nie sprowadzała się wyłącznie do publikacji takich materiałów, będziemy proponować moderatorom poszczególnych zagadnień tworzenie grup dyskusyjnych na Facebooku lub w serwisie LinkedIn – tak, aby nadać pracom dynamiki. Wierzymy, że taka dyskusja, przyczyni się do lepszego wykorzystania czasu, który pozostał do uchwalenia nowego prawa a wnioski z niej wynikające zostaną wykorzystane zarówno przez podmioty, które brać będą udział w oficjalnych konsultacjach, jak i przez osoby biorące czynny udział w procesie legislacyjnym po stronie administracji państwowej oraz po stronie parlamentarnej.

Bezpieczeństwo sieci i usług

W EKŁE zagadnienie bezpieczeństwa sieci i usług zajmuje niewiele miejsca. Zaledwie trzy artykuły. PKE temat ten traktuje znacznie szerzej, co po części uzasadnione jest koniecznością zastąpienia obecnie obowiązujących przepisów Prawa telekomunikacyjnego (PT) w sposób zapewniający zgodność z innymi regulacjami poświęconymi tej tematyce, a w szczególności zgodność z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC).

Cała władza w ręce rozporządzeń

Abstrahując od tego, że projekt PKE wprowadza nieco zamieszania, wrzucając do Oddziału 1 postanowienia, które nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem sieci i usług, natomiast opisują de facto obowiązki operatorów na rzecz bezpieczeństwa państwa (w obecnie obowiązującym PT tematy te są rozdzielone, co zwiększa przejrzystość), to uderzająca jest liczba odesłań do rozporządzeń wykonawczych.