Projekt nowego prawa telekomunikacyjnego ujrzał światło dzienne

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt Prawa komunikacji elektronicznej (PKE) – nowego aktu prawnego, który będzie regulował sektor telekomunikacyjny w Polsce, czy też szerzej: sektor łączności elektronicznej.

Ustawa stanowi wdrożenie do krajowego porządku prawnego przyjętej w ub.r. dyrektywy zwanej Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej. PKE w istotnej mierze oparte będzie na obecnie obowiązującym Prawie telekomunikacyjnym, niemniej formalnie ma charakter nowego aktu prawnego.

Ministerstwo podkreśla, że nowe regulacje PKE obejmą między innymi serwisy OTT czy też komunikację M2M. Poza tym, jako najważniejsze obszary nowej legislacji resort cyfryzacji wymienia:

  • kwestie obejmujące wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, obowiązki informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej, obowiązki przedsiębiorców związane z bezpieczeństwem sieci i usług, obowiązki na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej;
  • gospodarowanie częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki uzyskania, zmiany czy odnowienia rezerwacji częstotliwości, kwestie związane z pozwoleniem radiowym, procedury związane z prowadzonymi przez Prezesa UKE postępowaniami selekcyjnymi;
  • kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, w tym wprowadzenie uprawnienia Prezesa UKE do wydawania decyzji generalnych, które w kompleksowy sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe;
  • regulację rynku komunikacji elektronicznej, w tym m.in. procedurę analizy rynków właściwych, nakładanie obowiązków regulacyjnych, obowiązki na rynkach hurtowych, ograniczenia na rynkach detalicznych, szczegółowe warunki inwestowania oraz rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów;
  • funkcjonowanie multipleksów;
  • prawa użytkowników końcowych, w tym m.in. kwestie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów, reklamacji usługi, zakres dokumentów składających się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej, regulacja usług tzw. direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku);
  • funkcjonowanie usługi powszechnej, w tym tryb powoływania operatora wyznaczonego;
  • funkcjonowanie organów właściwych w sprawach telekomunikacji oraz komunikacji elektronicznej.

Projekt PKE opublikowany został po przeprowadzeniu na wiosnę wstępnych konsultacji z rynkiem. Rozpoczynające się obecnie formalne konsultacje potrwają do 28 sierpnia.

Polska powinna wdrożyć ustawę implementującą Kodeks Łączności Elektronicznej do 21 grudnia 2020 r.

Na łamach TELKO.in toczy się dyskusja nad kształtem nowej legislacji. Zapraszamy do lektury i udziału.