REKLAMA

RCL kwestionuje przesunięcie kompetencji do zarządzania widmem

Jako ostatnie (jak na razie) stanowisko w konsultacjach „częstotliwościowej” nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego opublikowano pismo Rządowego Centrum Legislacji. W dosyć obszernym stanowisku RCL zwraca m.in. uwagę na projekt przesunięcia kompetencji do zarządzania widmem radiowym na ministra właściwego do spraw cyfryzacji.

Partnerem działu jest:

(...) Podkreślając, że to Prezes UKE jest ustawowym organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych (dodatkowo jego niezależność jako organu regulacyjnego wynika z wdrożonej już do krajowego porządku prawnego w Pt dyrektywy 2002/21/WE), wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji budzi propozycja wprowadzenia do Pt art. 111a w projektowanym brzmieniu

– podaje RCL.

Centrum nie neguje wprost możliwość wprowadzenia proponowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, ale wskazuje na pewne kolizje z innymi obowiązującymi dzisiaj przepisami prawa: istnieniem i trybem ustalania Krajowej Tablicy Przeznaczenia Częstotliwości oraz kompetencjami Prezesa UKE do określania planów zagospodarowania częstotliwości.

Poza tym (podobnie, jak podnosili w swoich stanowiskach również operatorzy) RCL twierdzi, że zasady opracowania i publikacji przez rząd harmonogramów wykorzystania częstotliwości są w projekcie nowelizacji jest opisane zbyt lakonicznie.

– Tym samym, zasadność projektowanej regulacji wymaga ponownej pogłębionej analizy a uzasadnienie – szczegółowego wyjaśnienia w ww. zakresie – konkluduje RCL.

Ponadto w swoim stanowisku Centrum m.in. porusza sprawy:

 • możliwości całkowitego wyłączenia konsultacji planowanych zmian rezerwacji częstotliwości,
 • nałożenia obowiązku na Prezesa UKE publikacji informacji o wolnych zasobach częstotliwościowych,
 • terminów na wniosek o przedłużenie przydziału rezerwacji częstotliwości,
 • definicji „grupy kapitałowej” w kontekście badania koncentracji rynku częstotliwości,
 • sankcji za wycofanie oferty w aukcji częstotliwościowej,
 • wysokości wadium i wnoszenia depozytów w postępowaniach selekcyjnych,
 • cofnięcia rezerwacji w przypadku nadmiernej koncentracji pasma w wyniku M&A,
 • 6-letniego zakazu udziału w postępowaniach selekcyjnych na częstotliwości radiowe dla podmiotu, który zrezygnował z przedłużenia rezerwacji na te zasoby,
 • wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych,
 • zasadności dodatkowych zapisów o obowiązku prowadzenia przez Prezesa UKE negocjacji międzynarodowych w sprawie harmonizacji pasma radiowego,
 • możliwości administracyjnych zmian przydziałów rezerwacji na potrzeby nadawania telewizyjnego w paśmie 700 MHz.

REKLAMA