REKLAMA

Rząd chce przyjąć PKE jeszcze w tym kwartale

Pod koniec kwietnia informowaliśmy, że rząd poprosił marszałek sejmu o wycofanie z prac legislacyjnych projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz ustawy ją wprowadzającej. Teraz w  wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że rząd planuje przyjęcie tej ustawy w II kwartale roku. Osobą odpowiedzialną za tę sprawę jest oczywiście Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

– Prawo komunikacji elektronicznej stanowić będzie scalenie w jednym akcie prawnym zmian merytorycznych, zarówno tych wynikających bezpośrednio z Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, jak i z krajowego przeglądu przepisów oraz niezmienionych przepisów, w uporządkowanej i usystematyzowanej formie – przypomina resort cyfryzacji. 

I wylicza, że projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem całokształt regulacji z zakresu komunikacji elektronicznej – niezbędne definicje; zasady wykonywania gospodarczej działalności w tym obszarze, w tym kwestie wpisu do odpowiednich rejestrów, obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, opłat, zasad prowadzenia konsultacji i konsolidacji, bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa; gospodarowanie częstotliwościami i numeracją; dostęp, w tym dostęp symetryczny, analizy rynku, obowiązki regulacyjne, kalkulację kosztów i rachunkowość regulacyjną, urządzenia radiowe; usługi, w tym prawa użytkowników końcowych, usługę powszechną, kwestie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi komunikacji elektronicznej, tajemnicę komunikacji elektronicznej, cyfrowe transmisje telewizyjne i radiofoniczne; kwestie właściwych organów i postępowania przed Prezesem UKE oraz przepisy karne i kary pieniężne. 

Ma też na celu m.in. zachęcenie do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe, zapewnienie spójnego podejścia w ramach rynku wewnętrznego do polityki widma radiowego i zarządzania widmem, promowanie interesów użytkowników końcowych poprzez usuwanie barier w dostępie do usług oraz ochronę ich praw, a także zapewnienie większej skuteczności regulacyjnych ram instytucjonalnych rynku komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z projektem, regulacji podlegać będzie nowy podmiot – przedsiębiorca komunikacji elektronicznej. Projekt zakłada zwiększenie wsparcia dla współinwestycji poprzez system zachęt inwestycyjnych polegających na czasowej możliwości zmniejszania obowiązków regulacyjnych nakładanych w takim przypadku na przedsiębiorców.