[Aktualizacja] Sąd po stronie Sabera. Spółka żąda zawarcia umów KPO

Aktualizacja 08.07.2024 20:46

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zdecydowało się na złożenie skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA ze skarg spółki Saber – wynika z naszych informacji.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje formalne okoliczności sprawy i ewentualne błędy w procedurze. Może uznać zasadność skargi i odesłać sprawę do ponownego postępowania przed WSA. Może także zadecydować o umorzeniu postępowania odwoławczego.

---

Spółka Saber, która aplikowała w konkursach na dofinansowanie budowy sieci w ramach KPO i FERC uzyskała korzystne rozstrzygnięcie sądowe w sprawie swoich skarg na decyzje Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odmówiło podpisania umów dotacyjnych.

– Spółka złożyła dwadzieścia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (procedura sądowo-administracyjna – sądowa kontrola organów administracji publicznej), w których treścią żądania było stwierdzenie przez sąd, że odmowa podpisania umów o dofinansowanie (12 postępowań) oraz przyznanie jej negatywnej oceny merytorycznej (8 postępowań) były działaniami niezgodnymi z prawem. W obu tych rodzajach postępowań sąd w całości podzielił argumentację spółki i uchylił wszystkie zaskarżone rozstrzygnięcia CPPC – podaje spółka. – W efekcie złamania prawa przez CPPC, Saber został bezprawnie pozbawiona możliwości uzyskania dofinansowania z naboru FERC na łączną kwotę ponad 437 milionów złotych.

Saber wzywa obecnie CPPC do zawarcia 12 umów z FERC, do czego – jak ocenia spółka – ma pełne prawo. Spółka skarżyła fakt, że CPPC nie podjęło formalnej decyzji, tylko zawiadomiło o odmowie podpisania umów. Inaczej w przypadku decyzji z KPO, w których podjęta została formalna decyzja. Niewykluczone, że będą one przedmiotem roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa.

Jeżeli decyzje sądu nie mają rygoru natychmiastowej wykonalności, to ewentualna skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzyma ich wykonanie. CPPC nie podjęło jeszcze decyzji, co do ewentualnej kasacji.