W 2019 r. koszty Inea rosły szybciej niż przychody

O niemal 41 proc. do 93,7 mln zł wzrosły w ub.r. przychody z usług internetowych osiągnięte przez Inea - wynika z jednostkowego raportu rocznego mającego siedzibę w Poznaniu operatora telekomunikacyjnego.

Łączne ubiegłoroczne przychody spółki wyniosły 328,6 mln zł i były o nieco ponad 5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów nadal są usługi płatnej telewizji. Ich wartość w ub.r. po spadku o nieco ponad 1 proc. wyniosła 151,1 mln zł. Trzecią pod względem wartości pozycja są przychody z usług dla biznesu. W ub.r. wzrosły one o 36 proc. do bez mała 60 mln zł. Oferowane przez operatora usługi mobilne wygenerowały w ub.r. 3,65 mln zł przychodów, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Inea w ub.r. wypracowała 25,5 mln zł zysku operacyjnego (w 2018 r. - 46,7 mln zł) i miała 15,2 mln zł straty netto (rok wcześniej strata na tym poziomie wyniosła 12,2 mln zł). Na koniec ub.r. spółka miała w kasie 88,3 mln zł.

Ubiegłoroczne wydatki Inea na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 329,5 mln zł i były o 76 proc. wyższe niż rok wcześniej 

Zarząd Inea ocenia, że w tym roku przychody spółki dynamicznie wzrosną, głównie za sprawą przychodów z rynku B2B oraz usług hurtowych z tytułu udostępnienia sieci innym operatorom (LLU i BSA). Zarząd ocenia, że w tym roku segment B2C nadal będzie głównym źródłem przychodów spółki.

Z raportu wynika, że w samym końcu ub.r. Inea zakończyła trwającą od 2008 r. inwestycję w spółkę City-Net. Należące do Inea udziały zostały umorzone bez wynagrodzenia. Ze względu na prowadzone spory udziały były w przeszłości objęte odpisami aktualizującymi ich wartość, a umorzenie nastąpiło „w związku z zakończeniem postępowania spornego w celu zakończenia roszczeń wzajemnych pomiędzy stronami, a także wyeliminowania ryzyka wystąpienia sporu pomiędzy stronami w przyszłości”.

W raporcie rocznym Inea informuje, że 30 stycznia br. grupa Odin Holdings, której Inea i jej spółki zależne są częścią podpisała z konsorcjum banków i instytucji finansowych umowę zmieniającą umowę kredytową zawartą w marcu 2018 r. Konsorcjum, w skład którego wchodzą Bank Polska Kasa Opieki SA, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, ING Bank Śląski, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 zwiększyło limit udzielonego finansowania o blisko 412,3 mln zł do 1342,3 mln zł.

Sprawozdanie finansowe Inea
Sprawozdanie z działalności