REKLAMA

W 2019 r. przychody grupy Vectra wzrosły o ponad 8 proc.

Niemal 833 mln zł przychodów, blisko 101 mln zł zysku operacyjnego i nieco poniżej 30 mln zł zysku netto miała w 2019 r. grupa Vectra - wynika z raportu finansowego opublikowanego w KRS.

W porównaniu z 2018 r. przychody grupy w 2019 r. wzrosły o 8,2 proc., zysk operacyjny spadł o 12,1 proc., a zysk netto był o niemal 54 proc. niższy. Na spadek zysku operacyjnego główny wpływ miał wzrost amortyzacji (o 12,4 proc.), kosztów usług obcych (o 13,9 proc.) i płac (o 10,4 proc.).

Przychody z usług telekomunikacyjnych grupy wyniosły w ub.r. 797,2 mln zł i były o 7,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ubiegłoroczne jednostkowe przychody Vectry wyniosły 736,1 mln zł (były o 1,6 proc. wyższe niż rok wcześniej), z czego 462,7 mln przypadało na usługi radiowe i telewizyjne, 202,2 mln zł na usługi dostępu do internetu, a 37,5 mln zł na pozostałe usługi.

Z działalności operacyjnej grupa w ub.r. wygenerowała 355,4 mln zł (o niespełna 3 mln więcej niż rok wcześniej), a na inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wydała nieco ponad 240 mln zł (rok wcześniej niemal 280 mln zł), zaś na zakup aktywów finansowych 20,7 mln zł (rok wcześniej 166,1 mln zł). Z not wynika, że Vectra w ub.r. kupiła 100 proc. akcji POLTV Multimedia SA i 51 proc. udziałów PROEXE spółka z o.o. W sprawozdaniu z działalności grupy zarząd deklaruje, że „w 2020 roku firma planuje zainwestować ponad 170 mln zł w rozwój infrastruktury cyfrowej”. 

Vectra w bazowym scenariuszu przewiduje, że w tym roku jej przychody w związku z pandemią COVID-19 spadną o 1,5 proc. Jednocześnie informuje, że po pięciu miesiącach br. nie odnotowała istotnego spadku sprzedaży.

W końcu ub.r. zobowiązania długoterminowe grupy wynosiły 26,5 mln zł (spadek z 454,5 mln zł rok wcześniej), a krótkoterminowe - 763,6 mln zł (wzrost z 451,6 mln zł w końcu 2018 r.), z czego na kredyty i pożyczki przypadało 625,7 mln zł (rok wcześniej - 297,9 mln zł).

Z not do sprawozdania wynika, że wraz z nabyciem w styczniu 2020 r. Multimediów Vectra SA i jej spółka zależna Vectra Investments zrefinansowały dotychczasowe zadłużenie.

W notach do sprawozdania finansowego poinformowano, że wobec Vectra SA UKE i UOKiK prowadzi łącznie pięć postępowań. - Od wszystkich decyzji jednostka dominująca wniosła odwołania. Na dzień bilansowy postępowania są w toku, a na ewentualne zobowiązania z tego tytułu utworzono rezerwę - stwierdzono.

Skonsolidowany raport roczny (zip xml)

Sprawozdanie z działalności

REKLAMA