Założenia dla sieci POPC2: jeszcze trochę faktów

Jak będzie rosło zapotrzebowanie na pasmo?

Piotr Marciniak w swoim tekście stawia również zarzut, iż Wytyczne nie uwzględniają skokowego i nieprzewidywalnego wzrostu zapotrzebowania na pasmo w długiej – nawet 15-letniej – perspektywie czasowej. Przy opracowywaniu Wytycznych skorzystano z prognozy Cisco, która nie obejmuje aż tak długiego okresu. Należy jednak zauważyć (co czyni zresztą również Piotr Marciniak), że nie sposób przewidzieć rozwoju usług, czy miesięcznych objętości danych za 15 lat. Być może wzrost zapotrzebowania na przepływności i objętości danych będzie drastyczny, a być może dużo wcześniej nastąpi nasycenie w skali zapotrzebowania. Nie należy również zapominać, że zgodnie z generalnymi założeniami dla sieci POPC2, jej parametry mają być oszacowane na rok zakończenia projektu (w Wytycznych autorzy dokonali tej prognozy nawet do roku 2022), a następnie parametry sieci winny być utrzymane.

W naszej opinii, założone miesięczne objętości danych przypadające na użytkownika i wynoszące 260/400 GB, odpowiednio dla usługi 30/100 Mb/s, określono z dużym zapasem, co pozwoli spełnić zapotrzebowanie również tych użytkowników, którzy generują niestandardowo duże natężenie ruchu i to nawet uwzględniając nierównomierny rozkład tego natężenia w węzłach (tym bardziej, że na użytkowników wykorzystujących bardzo duże objętości danych przypadają statystycznie użytkownicy korzystający z sieci w znacznie mniejszym stopniu). Jest oczywiste, że sieci telekomunikacyjnych nie projektuje się pod kątem najbardziej skrajnych przypadków (czyli w tym wypadku „rekordzistów” pobierających i wysyłających ogromne objętości danych), lecz właśnie w oparciu o modele statystyczne ruchu.

Piotr Marciniak stawia w tym miejscu postulat, że dzisiejsze przepływności i pojemności danych generowanych przez użytkowników należałoby pomnożyć przez 3 w celu przyjęcia wiarygodnych założeń co do przyszłego ruchu. W rzeczywistości autorzy Wytycznych przyjęli jeszcze bardziej śmiałe założenia, gdyż zawarte w dokumencie wielkości wynikają z pomnożenia dzisiejszych wartości przez ... 4 (60 GB * 4 = 240 GB)[1].

Piotr Marciniak porusza też istotną kwestię trwałości infrastruktury podlegającej dotacjom POPC. Nawet dla „urzędowych teoretyków” jest oczywiste, że zakopany w ziemi kabel światłowodowy będzie mógł być wykorzystany także za 50 lat, podczas gdy w przypadku urządzeń radiowych tzw. roll-out jest znacznie krótszy (rzędu np. 5 lat). Czy to jednak stanowi czynnik dyskwalifikujący te rozwiązania? Należy pamiętać, że operatorzy (także bezprzewodowi) mają obowiązek zapewnić utrzymanie parametrów sieci POPC w okresie trwałości projektu.

---------------------------------------

PRZYPISY

[1] Mówiąc ściślej, przyjęto wzrost natężenia ruchu o 26 proc. rocznie. Zakładając następnie jako granicę rok 2022 (6-letnie wyprzedzenie), mnożnik wynosi 1,266, czyli w przybliżeniu właśnie 4.