Cyfrowemu Polsatowi rosną przychody, ale ubywa klientów

Grupa Polsat Plus traci zarówno klientów usług telewizyjnych, jak i mobilnych – wynika z raportu półrocznego Cyfrowego Polsatu. Spadki dotyczą kontraktowych, jak i przedpłaconych.

(źr. TELKO.in)

W końcu czerwca Grupa Polsat Plus (GPP) świadczyła konsumentom niespełna 13,1 mln usług kontraktowych. To o 2 proc. mniej niż rok wcześniej i o 0,6 proc. mniej niż w końcu marca 2023 r. W tym segmencie bazy klientów liczba usług telewizyjnych spadła w skali roku o 4,3 proc., a w kwartale o 1,1 proc. i wyniosła niespełna 4,9 mln. Liczba usług komórkowych spadła odpowiednio o 0,2 proc. i 0,2 proc. do nieco ponad 6,2 mln, zaś liczba usług internetowych (stacjonarnych i mobilnych) spadła odpowiednio o 1,6 proc. i o 0,5 proc.

Liczba klientów kontraktowych grupy zmniejszyła się rok do roku o 2,4 proc., a w ciągu II kwartału o 0,7 proc. W końcu czerwca było ich blisko 5,85 mln. Liczba ta spada od końca III kwartału 2021 r. Spadki liczby usług telewizyjnych zaczęły się z końcem 2020 r., liczby usług komórkowych  z końcem 2022 r., zaś dostępu do internetu  w połowie 2022 r.

Zarząd GPP utrzymuje, że liczba RGU telefonii komórkowej jest stabilna, spadek liczby RGU płatnej telewizji tłumaczy zaś "repozycjonowaniem cenowym" i zmianami strategii oferowania serwisów wideo online oraz mniejszą liczbą świadczonych usług telewizji satelitarnej, co – częściowo – jest kompensowane rosnącą popularnością telewizji internetowej (IPTV/OTT).

W przypadku dostępu do internetu za spadek liczby RGU odpowiada dostęp mobilny (klienci rezygnują z usług dedykowanych na rzecz transmisji danych z użyciem smartfonów), a ubytki są częściowo rekompensowane rosnącą liczbą usług stacjonarnych.

Liczba usług przedpłaconych w końcu czerwca br. była o 4,2 proc. niższa niż rok wcześniej i o 1,4 proc. mniejsza niż w marcu br. Spadki dotyczyły płatnej telewizji i mobilnego dostępu do internetu i jest to kontynuacja średnioterminowego trendu. W przypadku telefonii komórkowej od końca roku liczba RGU jest stabilna (ok. 2,55 mln), a w porównaniu z czerwcem 2022 r. spadła o 4 proc. Mniejsza liczba przedpłaconych usług telefonicznych to efekt wysokiej bazy w połowie 2022 r., na którą wpływ miały startery uruchamiane przez uchodźców ukraińskich, z których część w międzyczasie wróciła do domu.

- Mimo trudnej sytuacji rynkowej uzyskaliśmy stabilne i solidne wyniki finansowe - mówił podczas wideokonferencji z dziennikarzami Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu.

W I półroczu grupa miała 6,49 mld zł przychodów (wzrost o 4,4 proc.), 1,69 mld zł skorygowanego wyniku EBITDA (spadek o niemal 8 proc.), 746 mln zł zysku operacyjnego (spadek o niemal 16 proc.) i 79,1 mln zł zysku netto (spadek o 84 proc.). W końcu czerwca grupa dysponowała blisko 3,48 mld zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

W ujęciu rok do roku, w I półroczu 2023 r. spadły przychody hurtowe grupy (o 2,5 proc. do 1,65 mld zł), co tłumaczone jest niższymi stawkami rozliczeń międzyoperatorskich (regulowany spadek FTR/MTR). Znaczący wzrost – o 23,1 proc. do 969 mln zł – odnotowano w przychodach ze sprzedaży sprzętu, co tłumaczone jest wzrostem dystrybucji droższych modeli smartfonów w miksie sprzedażowym. Jeszcze większy wzrost – o niemal 40 proc. (do ponad 400 mln zł) odnotowały przychody kwalifikowane jako "pozostałe". To – według zarządu – przede wszystkim zasługa wyższych przychodów z działalności na rynku fotowoltaicznym, rosnących przychodów z odsetek od sprzedaży ratalnej oraz wyższych przychodów z najmu lokali.

Na wzrost kosztów działalności grupy wpływ miały m.in. wyższe koszty utrzymania sieci wynikające ze wzrostu cen energii oraz waloryzacji umów czynszowych, a także wyższe koszty pozyskania treści. Koszty finansowe netto przekroczyły 556 mln zł i były o 168 proc. wyższe niż rok wcześniej. W końcu czerwca zadłużenie netto grupy wynosiło 3,26x skorygowany wynik EBITDA. Średnio ważony koszt odsetek od kredytu i obligacji wzrósł do 9,5 proc.

- Oczekuję dalszego wzrostu wskaźnika EV/EBITDA w tym i przyszłym roku. Jego spadek zacznie się w 2025 r.  mówiła dziennikarzom Katarzyna Ostap-Tomann, dyrektor finansowa Cyfrowego Polsatu. Dodała, że w tym roku - z powodu poziomu stóp procentowych  koszt obsługi długu będzie większy niż w 2022 r.

Koszty obsługi w 2024 r. zależą od czynników makroekonomicznych. Nie spodziewam się by były wyższe - powiedziała.

Z raportu grupy wynika, że 24 lipca tego roku Polkomtel zapłacił 300,3 mln zł za 15-letnią rezerwację pasma 900 MHz. Cyfrowy Polsat poinformował też, że Polsat Investments w lipcowej transakcji kupił po 60 proc. udziałów w naEkranie.pl i 4FUN, płacąc odpowiednio 10,8 mln zł i 37,1 mln zł.

W raporcie poinformowano także, że w końcu czerwca br. w zasięgu sieci własnej Netii było ok.3,3 mln lokali, a 2,3 mln miało możliwość korzystania z łączy 1 Gb/s.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Prezentacja
KPI