Inwentaryzacja infrastruktury, również w drogach

Wygląda na to, że inwentaryzacja w ramach PIT nie ominie również drogowców. Rozporządzeniem z dnia 8 marca 2023 r. zarządcy dróg zostali zobligowani do zaraportowania w nowych standardach: kanałów technologicznych, tzw. innej infrastruktury techniczne oraz decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa na cele związane z budową.

(źr. autorka)

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164, dalej: Megaustawa) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi internetowy Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji. W ramach PIT ma zapewnić każdemu operatorowi dostęp do informacji o infrastrukturze sieci łączności.

W ostatnim czasie prace nad tym obowiązkiem nabrały… rumieńców i innych odcieni (od czerwieni ze wściekłości po fiolety sińców pod oczami) na skutek szeroko komentowanych problemów ze standardami inwentaryzacji i (nie)działaniem narzędzi do wprowadzania danych.

Sprawiedliwa ręka Ministra Cyfryzacji sięga również po zasoby drogowe

W stosunku do infrastruktury drogowej Megaustawa z 2010 r. zobowiązała zarządców dróg do przekazywania danych o kanałach technologicznych w terminie 30 dni od zakończenia budowy kanału. Obowiązek dotyczy również danych o kanałach planowanych w ramach już trwających lub planowanych robót finansowanych ze środków publicznych (tu brak terminu przekazania danych). W ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji miały być też przekazywane informacje o wydanych decyzjach na zajęcie pasa drogowego.

Samorządowcy zobowiązani są też do przekazywania PIT informacji o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego – w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały ustalającej stawki.

Pierwotnie dane te były udostępniane w wyszukiwarce UKE. Znajdziemy tam całkiem pokaźną listę wybudowanych i dostępnych kanałów technologicznych. Niestety, najświeższa informacja datuje się na rok 2020, a pobieżne oględziny wskazują także na braki danych z okresu 2010-2020.

Najnowsze rozporządzenie określa już dużo bardziej szczegółowy zakres informacji, które należy przekazywać Prezesowi UKE w związku z infrastrukturą w pasie drogowym. Informacje te dotyczą istniejącej infrastruktury technicznej, planowanych robót budowlanych i stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozporządzenie określa również format oraz wzory formularzy do przekazywania danych.

Informacje o istniejącej infrastrukturze technicznej lub kanałach technologicznych obejmują m.in.:

  • lokalizację,
  • rodzaj,
  • stan,
  • sposób użytkowania,
  • dane kontaktowe w sprawie dostępu.

Podobnie, jak to w stosunku do operatorów, zarządcy dróg będą musieli raportować infrastrukturę w postaci przestrzennej, w odpowiednim układzie współrzędnych, z określeniem:

  • środka geometrycznego elementu punktowego i powierzchniowego;
  • punktu początkowego, końcowego i punktów załamania osi elementu liniowego i powierzchniowego.

Obowiązuje również określenie kategorii elementu infrastruktury, typu, sposobu użytkowania i aktualnego stanu poprzez wskazanie na możliwość albo brak możliwości umieszczenia w elemencie infrastruktury (lub na tych elementach) innej infrastruktury telekomunikacyjnej.